4.2.9 Automaatiosuunnitelman tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija lukee ja tulkitsee lähtötietosuun-nitelmia ja tietomalleja sekä laatii ja ylläpitää kiinteistö- tai koneautomaation suunnitelma-asiakirjoja, esim. piirustuksia, kaavioita, toimintaselostuksia ja pisteluetteloita. Hän käyttää oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja sekä huomioi alan-sa perusfysikaaliset ominaisuudet.

Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit ja laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitul-la tavalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
  • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
  • laatia ja ylläpitää kiinteistö- tai koneautomaation suunni-telma-asiakirjoja, esim. piirustuksia, kaavioita, toiminta-selostuksia ja pisteluetteloita oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja käyttäen
  • liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit
  • laatia tulosteet ja piirustusluettelot
  • alalla käytettävät yleisimmät peruskomponentit, liitostavat sekä käyttökohteet ja toimintatapojen periaatteet
  • huomioida omaan työhönsä liittyvät fysikaaliset ominai-suudet
  • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa
  • arvioida omaa työsuoritustaan ja noudattaa aikatauluja sekä työaikoja.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavan-omaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alan suunnittelu-toimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vas-tuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtä-vät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa hyödynnetään lähtötietosuunnitelmia ja tie-tomalleja sekä laaditaan ja ylläpidetään kiinteistö- tai koneau-tomaation suunnitelma-asiakirjoja, esim. piirustuksia, kaavioi-ta, toimintaselostuksia ja pisteluetteloita oikeita piirustus-merkintöjä ja esitystapoja käyttäen.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti alalla käytettävien yleisim-pien peruskomponenttien, liitostapojen, käyttökohteiden ja toimintatapojen periaatteiden tunteminen sekä tietomallien hyödyntäminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kaut-ta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi