4.2.5 Puurakentamisen suunnitelmien toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija huomio puurakentamisen perusominaisuudet ja tuntee yleisimmät puurakennusjärjestelmät, käyttökohteet ja liitostavat. Opiskelija laatii oikeiden piirustusmerkintöjen, esitystapojen ja viranomaismääräysten mukaisia puurakenteiden suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja tulkitsemalla lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja. Opiskelija laatii asiakirjoihinsa tarvittavat elementti- ja materiaaliluettelot sekä mitoittaa rakenne- ja liitososat rakennuksen runkoon sopiviksi.

Opiskelija laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
  • laatia puurakenteiden suunnitelma-asiakirjoja (esimerkiksi kaavioita, taso-, mitta- ja liitos-detaljipiirustuksia) ja tietomalleja oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja käyttäen sekä viranomaismääräyksiä noudattaen
  • laatia elementti- tai materiaaliluetteloita
  • mitoittaa rakenne- ja liitososat rakennuksen runkoon sopiviksi
  • yleisimmät puurakennusjärjestelmät, käyttökohteet ja liitostavat
  • huomioida omassa työssään puurakentamisen perusominaisuudet
  • laatia tulosteet
  • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alan suunnittelutoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa laaditaan puurakentamisen suunnitelma-asiakirjoja huomioiden puurakentamisen perusominaisuudet.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja laaditaan yksin sekä ryhmässä ja valmiit työt esitellään ryhmälle.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osaan liittyy yleisimpien puurakennusjärjestelmien ja puurakentamisen perusominaisuuksien ymmärtäminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Yrittäjyys
Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Projektin aikataulujen ymmärtäminen ja oman ajankäytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi