Pakolliset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, PAKOLLISET (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työelämän englanti (2 osp)
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija kertoo itsestään, opiskeluistaan ja työtehtävistään englanniksi. Opiskelija opiskelee teknisen suunnittelun ammattisanastoa, kuten työvälineitä, materiaaleja ja rakenteita.

Opiskelija kertoo itsestään, opiskeluistaan ja työtehtävistään englannin kiellellä. Opiskelija tutustuu englanninkieliseen työturvallisuussanastoon esimerkiksi kylttien ja sääntöjen avulla. Opiskelija harjoittelee työelämässä tarvittavia kielenkäyttötilanteita ja asiakaspalvelua kuten neuvomista, kysymistä ja opastamista.

Omaan alaan liittyvien tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija toimii englannin kielellä työelämässä tarvittavissa kielenkäyttö- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Opiskelija käyttää sähköpostia asiakaspalveluun. Opiskelija ymmärtää suunnittelualan ohjelmien käyttöohjeet ja käyttää englanninkielisiä suunnitteluohjelmia. Opiskelija keskustelee asiakkaan ja suunnitteluryhmän kanssa työtehtävistä. Opiskelija laatii englanninkielisen ansioluettelon.

Tiedon hankkiminen Opiskelee hakee tietoa esimerkiksi teknisen suunnittelun työvälineistä, laitteista, materiaaleista sekä työmenetelmistä ja -vaiheista sähköisistä lähteistä. Opiskelija tutustuu alan
julkaisuihin ja etsii niistä tietoa. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena.
Monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä toimiminen Opiskelija lisää tietoisuuttaan englannin kielen ja kulttuurin merkityksestä monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä harjoittelemalla englannin kielelle ominaisia kohteliaisuusfraaseja, mielipiteenilmaisua ja tutustumalla englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vieraan kielen merkityksen Suomessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään vieraan kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä, kieliopin ja sanavaraston hallintaa.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa vieraalla kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Englannin kielen pakolliset opinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.