Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Käytännön fysiikkaa (2 osp)
Mekaniikan soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija soveltaa voiman ja momentin käsitteitä ja lainalaisuuksia rakenteiden mekaniikassa esimerkkien ja tehtävien avulla.
Lämpöopin soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija perehtyy lämpöoppiin ja lämpövirtausten mekaniikkaan ja suorittaa niiden pohjalta mittauksia ja laskuja.
Sähköopin soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija arvioi, mittaa ja käsittelee matemaattisesti teknisen suunnittelun kannalta olennaisia sähköfysiikan ilmiöitä.
Teknisen suunnittelun ilmiöihin ja lainalaisuuksiin liittyvät havainnot ja mittaukset Opiskelija kokeilee, laskee ja käyttää tieteellistä logiikkaa ratkaistessaan tekniseen suunnitteluun liittyviä fysiikan harjoitustehtäviä ja ongelmia.

Opiskelija harjoittelee tiedon keräämistä, mittausraporttien tekoa ja tulosten analysoimista.

Käytännön kemiaa (1 osp) Opiskelija hakee tietoa ja perehtyy tarkemmin erilaisten rakennusmateriaalien hienorakenteeseen ja seosten välisiin reaktioihin. Opiskelija käyttää reaktioyhtälöitä kemiallisten reaktioiden kuvaamiseen. Opiskelija laskee tekniseen suunnitteluun liittyvien kemikaalien ainemääriä ja pitoisuuksia. Hän laskee pitoisuuksia ja ainemääriä myös reaktioyhtälöiden perusteella.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa käsittelemään loogisesti ja luonnontieteisiin pohjautuen teknisessä suunnittelussa ilmeneviä luonnontieteellisiä ilmiöitä ja lainalaisuuksia. Opettaja ohjaa opiskelijaa näkemään luonnonilmiöiden ja niihin liittyvän teorian merkityksen ja käytännön sovellukset teknisen suunnittelun alalla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa dynamiikkaan, lämpöoppiin, sähköoppiin ja kemiallisiin seoksiin liittyviä lainalaisuuksia teknisen suunnittelun puitteissa.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa

FYSIIKKA JA KEMIA JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikka ja kemia jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa tarvittava fysiikka Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten fysiikan aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. dynamiikka, mekaniikka, lämpöoppi ja sähköoppi) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Jatko-opinnoissa tarvittava kemia Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten kemian aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. reaktioyhtälöt, ainemäärä ja konsentraatio) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Pääsykokeisiin valmentautuminen Opiskelija valmentautuu pääsykokeeseen esimerkiksi ratkaisemalla vanhoja pääsykoetehtäviä. Opiskelija harjoittelee ajankäyttöä simuloimalla pääsykoetilannetta.
Lämpötilan ja kosteuden väliseen riippuvuuteen perehtyminen Opiskelija perehtyy erilaisten rakennusmateriaalien lämmönjohtavuuden arvoihin ja lämmöneristyskykyyn laskemalla U-arvoja rakennusmateriaaleille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa matemaattisen menetelmän valinnassa ja opettaa uusia ratkaisutekniikoita.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään fysiikan ja kemian lainalaisuuksien hallintaa sekä kykyä soveltaa matemaattisia menetelmiä fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa kiinnittämään huomiota niihin aihealueisiin ja menetelmiin, joiden hallinta ei ole vielä sujuvaa.

Opettaja valmentaa opiskelijoita pääsykoetilannetta varten, kuten ajankäyttö, vastaustekniikka sekä ratkaisun esittäminen kirjallisesti.

Opettaja antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä ratkaista erilaisia pääsykokeissa olevia fysiikan ja kemian tehtäviä.

Jatko-opintoihin valmentavien fysiikan ja kemian opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.

ÄÄNITEKNIIKKA (2 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet

 

Äänitysohjelmien käyttö

 

 

Yleisimpien äänitysvälineiden tuntemus ja käyttö

 

 

Äänitystekniikan perusteiden ja fysikaalisten lainalaisuuksien hallinta

 

 

 

 

Opiskelija nauhoittaa, miksaa ja käsittelee ääntä käyttäen Cubasea, Fruity Loopsia ja/tai Logicia riippuen valitusta alustasta

 

 

Opiskelija harjoittelee mikrofonien ja esivahvistinten kaapelointia ja tilanteeseen sopivien välineiden valintaa. Opiskelija nauhoittaa laulua, kitaraa, bassoa ja rumpuja ja oppii yleisimmät mikitystekniikat

 

Opiskelija laskee ja ymmärtää taajuuksien, bpm:n, bufferin, A/D-ja D/A-muuntimien kaltaiset modernin äänenkäsittelyn peruskäsitteet  ja osaa käyttää niitä käytännön työssä.

 

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi   Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisissa äänitekniikan käytännön töissä ja fysikaalismatemaattisten menetelmien käytössä ääneen liittyvissä laskuissa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin ja oman osaamisen dokumentointiin.

 

Osaamisen arviointi Arviointitaulukko

 

Muuta tietoa