Tutkinnon osan arviointi

3D-TULOSTEET MALLEISTA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Osan tai kokoonpanon mallintaminen ja tulostaminen 3D-tulostimella sekä tulosteiden viimeistely tarvittaessa. Näyttö tehdään oppilaitoksessa tai suunnittelutoimistossa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit täyttyvät.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

 Ammattiosaamisen näytöt

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa