4.3.1 Teollisuuseristäminen 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan asentamaan teollisuus- ja voimalaitosten prosessiputkistojen ja teknisten pintojen eristyksiä sekä tekemään niihin tarvittavia päällysteosia saatujen piirustusten sekä työselostuksen mukaisesti. Tutkinnon osassa opitaan myös teollisuuslaitosten toimintaperiaatteita ja eristämisen taloudelliset perusteet.

Tutkinnon osa sisältää eristystyön kannalta merkittävät asiat työmaan toiminnasta ja työturvallisuudesta.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella omaa työaikatauluansa
  • varmistaa, että työtasoina olevat telineet on tarkistettu
  • valmistaa eristeiden päällysteitä ja tekemään niiden levitykset
  • asentaa suunnitelmien mukaiset teollisuuseristeet
  • asentaa suunnitelmien mukaisen eristeen päällysteen
  • noudattaa työmaan jätehuoltosuunnitelmaa sekä
  • mitata ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloitettaessa opiskelijalta ei edellytetä aikaisemmin hankittua osaamista.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opetus toteutetaan oppilaitoksessa luokkahuone-. ja työsaliopetuksena sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Luokkahuoneopetus muodostuu luennoista sekä ohjattuna suoritettavista oppimistehtävistä, joihin sisältyy itsenäistä tiedon hankintaa ja raportointia.

Työsaliopetus muodostuu perustyökaluihin ja – asennusmenetelmiin liittyvistä harjoitustöistä sekä työprosessin hallintaan liittyvistä asennuskokonaisuuksista. Harjoitustyöt tehdään itsenäisesti. Osa asennuksista tehdään projektin muodossa parityöskentelynä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen muodostuu ohjatusta työskentelystä yhteisellä rakennustyömaalla. Oppimistavoitteina ovat työssä esiintyvien prosessien hallinta, oman työskentelyn suunnittelu ja eri työvaiheiden ennakointi sekä elinikäisen oppimisen avaintaitojen kehittyminen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osan opetukselle ei ole vaihtoehtoista suoritustapaa. Mikäli opiskelijan todennettavissa oleva, aikaisemmin hankittu osaaminen kattaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, hän voi esittää tutkinnon osaa suoritettavaksi ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Matematiikka, fysiikka, työelämätaidot.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Tutkinnon osaan liittyy sisäistä yrittäjyyttä työaika- ja materiaalimenekkien minimoinnin oppimisena.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi