Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Taloteknisten komponenttien sähköistäminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sähköteknisten komponenttien toiminnan tunteminen Opiskelija sisäistää komponenttien toiminnan ja niiden rakenteen saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Sähköteknisten piirustusten tulkitseminen Opiskelija sisäistää piirustusten sisällön ja merkityksen saamansa tiedon, oppimistehtävien ja toisille opiskelijoille antamansa ohjauksen avulla. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja oppimistehtäviä. Ympäristönä luokkahuone ja/tai ATK-luokka.
Sähkötöihin liittyvien turvallisuusohjeiden tunteminen Opiskelija sisäistää sähkötöihin liittyvät turvallisuusohjeet saamansa tiedon, keskustelujen ja toisille opiskelijoille antamiensa esitysten avulla. Menetelminä käytetään luentoja, opetuskeskusteluja ja esityksiä. Ympäristönä luokkahuone.
Komponenttien sähköistykseen liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta Opiskelija oppii käyttämään taloteknisten komponenttien sähköistyksessä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja tekemällä valvotusti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan tehtäviä harjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy mittalaitteiden oikeaan käyttöön ja tulosten luotettavuuteen liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Komponenttien sähköistykseen liittyvien työmenetelmien hallinta Opiskelija oppii käyttämään taloteknisten komponenttien sähköistyksessä käytettäviä työmenetelmiä tekemällä yksilöllisesti työharjoituksia. Menetelminä käytetään opettajan esittämän mallin mukaan ohjatusti tehtäviä harjoituksia, joihin liittyvät suoritusohjeet ovat esitetty kirjallisesti työvaiheittain. Harjoitustöihin sisältyy työn laatuun liittyvä opiskelijan itsearviointi. Ympäristönä työsali.
Oman työskentelyn ja komponenttien sähköistystyön suunnittelu Opiskelija oppii suunnittelemaan ja noudattamaan taloteknisten komponenttien sähköistystyössä tarvittavia työprosesseja tekemällä ohjatusti työmääräyksen mukaisia sähköistystöitä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen työmääräysten mukaan itsenäisesti tehtäviä töitä. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.
Komponenttien sähköistystyön taloudellinen ja laadukas toteuttaminen Opiskelija oppii toteuttamaan taloteknisten komponenttien sähköistystyöhön liittyviä työprosesseja tekemällä valvotusti työmääräyksen mukaisia asennustöitä. Menetelminä käytetään luentoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja annettujen työmääräysten mukaan parityöskentelynä tehtäviä kylmälaitoksen käyttöönottotöitä. Ympäristöinä toimivat oppilaitoksen työnopetustiloihin järjestetyt työkohteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Tutkinnon osan oppimisen arviointi perustuu oppimistehtävistä ja harjoituksista saatavaan palautetietoon. Tehtävien ja harjoitusten taustalle on asetettu oppimistavoitteet, joiden saavuttamista opettaja seuraa järjestelmällisesti.

Oppimistehtävät ja harjoitukset suunnitellaan siten, että ne vastaavat opiskelijan sen hetkistä osaamistasoa ja että opiskelija voi saada niistä onnistumisen kokemuksia. Opettaja motivoi opiskelijoita antamalla positiivista ja kannustavaa palautetta.

Opettaja antaa opiskelijoille yksilöllistä palautetta ja tarkempia ohjeita kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa, joita pidetään harjoitukset jälkeen osana opiskelijan itsearviointia. Opettaja järjestää muita palautekeskusteluja tarvittaessa ja aina opiskelijan sitä pyytäessä.

Muuta tietoa Tutkinnon osaan kuuluvat sähköturvallisuustutkinto 3 sisällöt, joissa vaaditaan myös tietyn tuntimäärän mukaista opetukseen osallistumista.