4.6.15 Vaatetusalan kiertotalouden tehtävissä toimiminen 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu vaatetusalan kiertotalouteen. Hän oppii suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita hyödyntäen käytettyjä materiaaleja ja tuotteita. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan pitkäikäisiä, kulutusta kestäviä tuotteita. Hän oppii ymmärtämään tekstiilien hyödyntämisen mahdollisuuksia laajasti.
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella uusia tuotteita hyödyntäen käytettyjä materiaaleja ja tuotteita
  • suunnitella ja valmistaa pitkäikäisiä, kulutusta kestäviä tuotteita
  • selvittää materiaalien hankintakanavia
  • valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia koneita ja laitteita
  • laatia uusiotuotteisiin hoito-ohjeet
  • seurata kiertotalouden kehitystä
  • ymmärtää tekstiilien hyödyntämisen mahdollisuuksia
Kirijakso Ei ammattitaitovaatimuksia.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin projekteihin.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi ympäristöosaaminen, tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen ja palautteen vastaanottaminen, työaikojen noudattaminen

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yrittäjyys
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi