4.1.1 Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii valmistamaan yksinkertaisia tuotteita työohjeiden mukaan asiakaslähtöisesti.

Opintojen aikana opitaan ompelutekniikoiden, kaavoituksen, materiaalituntemuksen ja tuotesuunnittelun perustietoja ja – taitoja. Lisäksi opiskellaan tietotekniikan perusteita ja aloitetaan portfolio.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella omaa työtään ja ajankäyttöään työohjeiden, työpiirustusten tai työsuunnitelmien mukaan
 • ottaa vastuuta oman työn etenemisestä
 • tunnistaa alansa yleisimmät materiaalit ja raaka-aineet sekä niiden rakenteet ja ominaisuudet
 • selvittää alansa yleisempien materiaalien ja raaka-aineiden valmistusprosesseja
 • ottaa huomioon alansa yleisempien materiaalien hoito-ohjeet
  käyttää alansa yleisimpiä materiaaleja
 • tarkoituksenmukaisuus- ja taloudellisuusnäkökohdat huomioon ottaen
 • käyttää alansa yleisimpiä koneita ja laitteita ja tehdä tai järjestää niille päivittäishuollon
 • ottaa työskentelyssään huomioon ja noudattaa ergonomian ja työturvallisuuden vaatimuksia
 • työskennellä yrityksen laatuvaatimukset huomioon ottaen
 • huolehtia työympäristönsä siisteydestä ja viihtyisyydestä
 • seurata oman ammattialansa sekä tekstiili- ja vaatetusalan kehitystä
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
  noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Lisäksi käytetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä sekä opetellaan dokumentoimaan omaa oppimistaan eTaitoon.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa osan tutkinnon osasta työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, työkyvyn ylläpito (ergonomia), äidinkieli
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija arvioi oman työn laatua ja osaa ottaa vastaan palautetta sekä noudattaa työaikoja.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii työryhmän jäsenenä.

Ammattietiikka: Opiskelija käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän tunnistaa vaaratilanteita, välttää riskejä sekä käyttää suojaimia ja turvallisia työmenetelmiä, Opiskelija huolehtii terveellisistä elintavoista ja työkyvyn ylläpitämisestä.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Harjoitellaan yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi