4.2.2 Vaateompelun ja asiakaspalvelun tehtävissä toimiminen 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii suunnittelemaan vaatteen tai asukokonaisuuden valmistusprosessin alusta loppuun asiakaslähtöisesti. Opiskelija piirtää valmistettavien tuotteiden kuvia, valitsee malleihin ja käyttötarkoitukseen sopivat kankaat ja lisätarvikkeet. Opiskelija oppii ottamaan asiakkaasta tarvittavat mitat ja piirtämään peruskaavoja mittataulukoita käyttäen. Opintojen aikana opiskelija oppii yhteistyötaitoja ja ajankäytön suunnittelua sekä perehtyy hinnoitteluun.

Opiskelija oppii sovittamaan vaatteen asiakkaalle sekä muotoilemaan tuotteita tai yksityiskohtia.

Moduuli sisältää työssäoppimista 15 osp

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella tuotteen ja hyödyntää suunnittelussa erilaisia tietolähteitä
 • käyttää suunnittelun perustana pukeutumisen historiaa sekä etikettipukeutumisen vaatimukset
 • tunnistaa vartalotyypit ja pukeutumistyylit
 • tunnistaa ajankohtaiset trendit ja muotisuuntauksia
 • käyttää värejä kuvatessaan tuotteita
 • ottaa valmistuksen suunnittelussa huomioon tuotteen käyttötarkoituksen ja kohderyhmän
 • tehdä materiaali- ja lisätarvikevalintoja
 • laskea materiaalien menekin
 • mitanoton sekä mittataulukoiden käytön
 • piirtää peruskaavoja ja kuositella
 • tehdä yksittäisleikkuun
 • sovittaa vaatteen ja muotoilla vaatteita tai vaatteen osia
 • tehdä sovitusmuutokset vaatteeseen ja kaavaan
 • palvella asiakasta
 • aikatauluttaa työskentelynsä
 • valmistaa ja viimeistellä erilaisia naisten ja lasten vaatteita
 • tehdä vaatteiden muodistus- ja korjausompelua
 • ratkaista työssä eteen tulevia ongelmia
 • toimia ammattietiikan mukaisesti
 • hyödyntää terveysliikuntaa
Kirijakso Opiskelija on suorittanut Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen 15 osp tutkinnonosan sekä Vaateompelun perustehtävissä toimiminen 15 osp tai opiskelijan tulee hallita tarvittavia ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna tai/ja 2.vuonna
Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnonosaan sisältyy työssäoppimista 15 osp.
Tutkinnonosasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen (ergonomia).
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ratkaisee työssä tai työn etenemisessä havaitsemansa ongelmat.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteessa sekä mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja erilaisten asiakkaiden palveluun.

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija ylläpitää työkykyään.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu alan liiketoimintaan ja oppii toiminaan yrittäjähenkisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi