4.3.1 Vaatturiompelun perustehtävissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii valmistamaan yksinkertaisen ja vuorittoman perusvaatteen puuvillasta tai pellavasta. Opiskelija oppii ottamaan asiakkaasta tarvittavat mitat leikkuukaavojen valmistusta varten.

Hän oppii tuottamaan valmistettavien tuotteiden kuvia, valitsee malleihin käyttötarkoitukseen sopivat kankaat ja lisätarvikkeet. Opiskelija oppii laatimaan aikatauluja ja työjärjestyksiä sekä piirtämään rakennekuvia.

Opiskelija jatkaa oppimisen dokumentointia eTaitoon osana opintoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • ottaa huomioon vaatetuksen työprosessin eri vaiheet
 • arvioida työkokonaisuuden toteutumista
 • tuottaa tuotekuvan
 • laatia työsuunnitelmia
 • ottaa asiakkaalta perusmitat
 • tehdä kaavamerkinnät ja hallita kaavasanastoa
 • tehdä kaavamuutoksia valmiiseen kaavaan
 • tehdä leikkuukaavoja
 • tehdä yksittäisleikkuun
 • valita materiaaleja, lankoja ja lisätarvikkeita
 • valmistaa yksinkertaisia tuotteita
 • suunnitella työtään
 • ottaa vastuuta työnsä etenemisestä
 • valmistaa tuotteen laatutavoitteet huomioon ottaen
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan perustietoja ja taitoja.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin vaatetusalan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot ja työkyvyn ylläpitäminen (ergonomia)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ymmärtää oppimaansa ja hyödyntää sitä työskennellessään.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutustutaan alan työtehtäviin mm. ryhmälle nimettävän yrityskummin, yrityskäyntien ja internetin avulla.

Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Harjoitellaan kustannuslaskelmia ja leikkuusuunnitelmia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi