4.3.3 Vaatturin ammatillisen projektityön toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii suunnittelemaan projektityötä sekä työskentelemään projektissa. Opiskelija syventää tuotesuunnittelun, kaavoituksen ja valmistuksen tietoja ja taitoja. Hän hyödyntää alan tietoteknisiä sovelluksia sekä perehtyy sarjatuotantona tehtävien tuotteiden valmistukseen.

Opiskelija oppii arvioimaan omia vahvuuksiaan sekä mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. Opiskelija harjoittelee markkinointia ja myyntiä sekä syventää tuotteiden hinnoittelutaitoa.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella mallistoa tai projektityötä
 • ottaa huomioon projektina tai tilaustyönä tehtävän työn vaatimukset ja hinnan muodostumisen
 • suunnitella työtapoja ja valmistuksen kulkua
 • kaavoittaa ja valmistaa mallikappaleen sekä muokata sitä tuotantokelpoiseksi
 • kaavoittaa erilaisia vaatteita ja tuotteita sekä tietää sarjonnan periaatteet
 • laskea materiaalitarpeen tuotannolliseen työhön
 • laatia tarvittaessa sarjaleikkuusuunnitelman
 • järjestää projektin tuotteiden leikkuun tai ladostaa ja leikata sarjaleikkuuna tuotteita
 • valmistaa tuotteita pienissä sarjoissa
 • viimeistellä tuotteet ja toimittaa ne asiakkaalle
 • myydä ja markkinoida sekä hinnoitella tuotteet
 • hyödyntää projektissa alan tietoteknisiä sovelluksia
 • työskennellä ryhmän jäsenenä ja hallita vuorovaikutustaitoja
 • työskennellä turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen alansa työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita
 • ehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa
 • edistää työyhteisön työhyvinvointia
 • toimia yrityksen tai organisaation laatutavoitteet huomioon ottaen
 • edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
 • arvioida omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ammattialansa yrittäjänä
 • arvioida mahdollisuuksia tuotteistaa osaamistaan
 • asiantuntijaverkostojen kanssa.
Kirijakso Opiskelija on suorittanut Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen 15 osp sekä vaatturiompelun perustehtävissä toimiminen 15 osp tutkinnonosat tai opiskelijan tulee hallita tarvittavia ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä yhteistyössä yritysten kanssa. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Harjoitusprojektit toteutetaan työryhmissä. Jokainen opiskelija suorittaa vähintään yhtä alan työroolia tutkinnon osan aikana.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ratkaisee työssä tai työn etenemisessä havaitsemansa ongelmat

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii luontevasti työyhteisössä tai ryhmässä sekä mukautuu erilaisiin tilanteisiin sekä erilaisten asiakkaiden palveluun

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija vastaa toimintansa turvallisuudesta ja välttää riskejä työssään

Yrittäjyys Opiskelija syventää markkinointiosaamistaan sekä tuotteiden hinnoittelua ja myyntitaitoa. Opiskelija työskentelee yrittäjämäisesti.

Opiskelija arvio omaa toimintaansa ja työn tekemisen vahvuuksia sekä mahdollisuuksiaan toimia ammattialansa yrittäjänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi