4.3.2 Vaatturityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii suunnittelemaan vaatteen tai asukokonaisuuden valmistusprosessin alusta loppuun asiakaslähtöisesti. Opiskelija piirtää valmistettavien tuotteiden kuvia, valitsee malleihin käyttötarkoitukseen sopivat kankaat ja lisätarvikkeet. Opiskelija oppii ottamaan asiakkaasta tarvittavat mitat ja piirtämään peruskaavoja mittataulukoita käyttäen. Opintojen aikana opiskelija oppii yhteistyötaitoja ja ajankäytön suunnittelua sekä perehtyy hinnoitteluun.

Opiskelija oppii sovittamaan vaatteen asiakkaalle sekä muotoilemaan tuotteita tai yksityiskohtia.

Moduuli sisältää työssäoppimista 15 osp.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella tuotteen käyttäen hyödyksi tietolähteitä
 • tehdä vartaloanalyysin ja määrittää vartalotyypit
 • opastaa asiakasta mallin ja värien valinnassa
 • käyttää suunnittelun tukena tietoaan pukeutumistyyleistä,
  pukeutumisen historiasta ja
  muotisuuntauksista sekä etikettipukeutumisesta
 • valita materiaalit ja niihin sopivat lisätarvikkeet
 • laskea materiaalimenekin ja hankkia materiaalit
 • käyttää mittataulukoita ja lisätä väljyydet
 • ottaa mittoja, apumittoja ja tarkistusmittoja
 • piirtää pukineiden peruskaavoja ja kuositella vaatteiden malleja
 • tehdä yksittäisleikkuun
 • tehdä valmistuksen työsuunnitelmat
 • valmistaa pääasiassa miesten vaatteita erilaisiin käyttötarkoituksiin
 • sovittaa vaatteen ja tehdä tarvittavat sovitusmuutokset
 • prässätä ja viimeistellä tuotteen
 • palvella asiakasta
 • aikatauluttaa työskentelynsä
 • tehdä kustannusarvion ja hinnoitella tuotteen
 • tehdä korjausompelua
 • toimia ammattietiikan mukaisesti
Kirijakso  Opiskelija on suorittanut Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä

Toimiminen 15 osp tutkinnonosan sekä Vaatturiompelun perustehtävissä

Toimiminen 15 osp tai opiskelijan tulee hallita tarvittavia ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna tai/ja 2.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista 15 osp.

Tutkinnonosasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi äidinkieli, toinen kotimainen kieli ruotsi, vieraat kielet englanti, matematiikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen (ergonomia).
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ratkaisee työssä tai työn etenemisessä havaitsemansa ongelmat.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteessa sekä mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja erilaisten asiakkaiden palveluun.

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija käyttää leikkuuvälineitä turvallisuusnäkökannat huomioiden sekä ylläpitää työkykyään.

Yrittäjyys
Opiskelija tutustuu alan liiketoimintaan ja oppii toiminaan yrittäjähenkisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi