Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

MIESTEN VAATTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 1

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakaspalvelu Opiskelija tutustuu tuote- ja kuluttajasuojalain asettamiin vaatimuksiin omassa työskentelyssään.

Opiskelija oppii asiakaspalvelun ja kassatyöskentelyn perusteet tekstiili- ja vaatetusmyymälän näkökulmasta.

Vieras kieli Opiskelija oppii ammattisanastoa sekä harjoittelee asiakaspalvelutilanteita vieraalla kielellä.
Tuotesuunnittelu Opiskelija suunnittelee asiakkaan toiveita vastaavia tuotteita ja ottaa huomioon tuotteen käyttötarkoituksen ja erilaisille kohderyhmille suunniteltujen vaatteiden vaatimuksia.

Opiskelija tekee tuotteesta selkeän kuvan käyttäen värejä.

Materiaalituntemus Opiskelija valitsee tuotteisiin käyttökelpoisia materiaaleja
ja ottaa materiaaleja yhdistellessään huomioon niiden hoito- ja laatuominaisuudet, sekä laatii ja valmistaa pesu- ja hoito-ohjeita etikettikonetta käyttäen. Opiskelija harjoittelee materiaalien testausta ja tunnistamista syventyen luonnonkuituihin.
Kaavoitus ja leikkuu Opiskelija määrittää asiakkaalta ottamiensa mittojen perusteella asiakkaan koon ja vartalotyypin ja piirtää niiden avulla peruskaavoja tai muuttaa valmiskaavoja.

Opiskelija kaavoittaa asiakkaalle mallinmukaiset ja/tai työtapasuunnitelman mukaiset kaavat ja lisää tarvittavat sovitusvarat mallin ja materiaalin sekä asiakkaan vartalon muodot.

Opiskelija määrittää tarvittavat sovitusvarat tuotteen, materiaalin ja mallin mukaan. Hän tekee taloudellisen leikkuusuunnitelman ja ottaa materiaalin huomioon asettelussa. Hän leikkaa ja merkitsee kappaleet valmistusta varten. Opiskelija huolehtii työympäristön siisteydestä ja työturvallisuudesta.

Sovittaminen Opiskelija sovittaa vaatteita asiakkaille ja oppii havaitsemaan virheet ja korjaa sovitusmuutokset valmistettavaan vaatteeseen ja kaavaan.
Valmistus Opiskelija suunnittelee toimivan työjärjestyksen,
valitsee perustyötavoista työhön ja materiaaleihin sopivat työtavat ja menetelmät, ottaa valmistuksen suunnittelussa huomioon tuotteen ja sen materiaalit sekä aikataulun. Opiskelija ottaa laatukriteerit huomioon valmistaessaan tuotteita.

Opiskelija tekee toimivan ja taloudellisen kustannuslaskelman. Opiskelija valmistaa tuotteen noudattaen valmistusohjetta ja viimeistelee tuotteen luovutuskuntoon.

Korjausompelu Opiskelija tekee korjausompelua asiakkaille ja oppii
ideoimaan sekä toteuttamaan vaatteiden muodistusta.
Tietotekniikka Opiskelija hyödyntää mobiililaitteita, digikuvausta sekä skannausta, oppilaitoksen laitteita ja ohjelmia käyttäen.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan eTaitoon.

Mahdollisuus suorittaa:

@-kortin moduuli: Kuvankäsittely

Yrittäjyys Opiskelija oppii tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun perusteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

MIESTEN VAATTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS 2

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vieras kieli Opiskelija harjoittelee asiakaspalvelutilanteita vieraalla kielellä. Hän opettelee työnhaun eri vaiheita.
Tuotesuunnittelu Opiskelija tunnistaa trendien ja tyylikausien piirteet, värit ja materiaalit sekä hyödyntää tietoa suunnitellessaan tuotteita.
Materiaalituntemus Opiskelija syventyy tekokuiduista valmistettuihin materiaaleihin.
Kaavoitus ja leikkuu Opiskelija määrittää asiakkaalta ottamiensa mittojen perusteella asiakkaan koon ja vartalotyypin ja piirtää niiden avulla peruskaavoja tai muuttaa valmiskaavoja.

Opiskelija kaavoittaa asiakkaalle mallinmukaiset ja/tai työtapasuunnitelman mukaiset kaavat ja lisää tarvittavat sovitusvarat mallin ja materiaalin sekä asiakkaan vartalotyypin huomioon ottaen. Opiskelija tutustuu vaatteiden kaavoitukseen ja sarjontaan alakohtaisten tietotekniikan sovellusten avulla.

Opiskelija määrittää tarvittavat sovitusvarat tuotteen, materiaalin ja mallin mukaan. Hän tekee taloudellisen leikkuusuunnitelman ja ottaa materiaalin huomioon asettelussa. Hän leikkaa ja merkitsee kappaleet valmistusta varten. Opiskelija huolehtii työympäristön siisteydestä ja työturvallisuudesta.

Sovittaminen Opiskelija sovittaa vaatteita asiakkaille ja oppii havaitsemaan virheet ja korjaa sovitusmuutokset valmistettavaan vaatteeseen ja kaavaan.
Valmistus Opiskelija suunnittelee toimivan työjärjestyksen,
valitsee vaatturityötavoista työhön ja materiaaleihin sopivat työtavat ja menetelmät, ottaa valmistuksen suunnittelussa huomioon tuotteen ja sen materiaalit sekä aikataulun.
Opiskelija syventää aiemmin opittuja tietoja ja taitoja

Opiskelija ottaa laatukriteerit huomioon valmistaessaan tuotteita. Opiskelija tekee toimivan ja taloudellisen kustannuslaskelman. Opiskelija valmistaa tuotteen noudattaen valmistusohjetta ja viimeistelee tuotteen luovutuskuntoon.

Korjausompelu Opiskelija tekee korjausompelua asiakkaille ja oppii
ideoimaan sekä toteuttamaan vaatteiden muodistusta.
Tietotekniikka Opiskelija hyödyntää mobiililaitteita, digikuvausta sekä skannausta, oppilaitoksen laitteita ja ohjelmia käyttäen.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan eTaitoon.
Yrittäjyys
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan koko prosessin ajan sekä suorittaa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.
Muuta tietoa

VAATTURITYÖN JA ASIAKASPALVELUN TOTEUTTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija hakeutuu vaatetusalan yritykseen, jossa hän oppii vaatturityön perusvalmistustekniikoita työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Samalla opiskelija perehtyy vaatetusalan yritystoimintaan työssäoppimispaikan työympäristöön tutustuen. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 15 osp.

Yhteydenpidossa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä, sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa.

Opiskelija suunnittelee ja suorittaa Vaatturityön perustehtävissä toimimisen näytön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija arvio tavoitteiden saavuttamista sekä omaa oppimistaan ja osaamistaan koko työssäoppimisen ajan sosiaalista mediaa ja/tai eTaitoa dokumentointialustana käyttäen. Opiskelija pitää jatkuvaa yhteyttä opettajaan ja omaan ryhmäänsä.

Opiskelija tekee näytön itsearvioinnin, ennen arviointikeskustelua.
Opettaja ohjaa ja seuraa työssäoppimista ja näyttöjä sekä vastaa työssäoppimisen ja näyttöjen arvioinnin yhteenvedosta.

Muuta tietoa

Tutkinnon osan arviointi