4.4.1 Modistityön perustehtävissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu erilaisiin modistialan materiaaleihin sekä niiden muokkautuvuuteen. Hän oppii valmistamaan asiakaslähtöisesti yksinkertaisia asusteita kaavoittamalla ja muotoilemalla. Opiskelija oppii muodistamaan asusteita sekä valmistamaan somisteita.

Opiskelija oppii tuottamaan valmistettavien tuotteiden kuvia. Hän oppii laatimaan aikatauluja ja työjärjestyksiä sekä piirtämään rakennekuvia. Lisäksi hän oppii valitsemaan tuotteiden käyttötarkoitukseen sopivat materiaalit ja lisätarvikkeet.

Opiskelija jatkaa oppimisen dokumentointia eTaitoon osana opintoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä asusteista tuotekuvia
 • laatia työsuunnitelmia
 • käyttää muotoiluun perustuvia työtapoja
 • käyttää tietämystään materiaalien muotoutuvuudesta
 • käyttää kaavaperustaisia työtapoja
 • suunnitella ja valmistaa erilaisia somisteita asusteisiin
 • huoltaa ja varastoida asusteita
 • muodistaa asusteita
 • käyttää asusteiden nimityksiä
 • hankkia tietoa eri lähteistä
 • edistää työyhteisön työhyvinvointia
 • noudattaa alansa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää
 • lainsäädäntöä ja ohjeita
 • hyödyntää terveysliikuntaa.
 • ehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatila
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan perustietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 1.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot ja työkyvyn ylläpitäminen (ergonomia)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija hankkii ja analysoi tietoa. Hän esittelee omia töitään ja käyttää opiskelussa verkkoavusteisia oppimisympäristöjä.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija edistää työkykyään terveysliikunnan avulla. Hän ottaa toiminnassaan huomioon alan työturvallisuustekijät ja tietää alan tärkeimmät työturvallisuusmääräykset.

Yrittäjyys Tutustutaan alan työtehtäviin mm. ryhmälle nimettävän yrityskummin, yrityskäyntien ja internetin avulla.
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).
Harjoitellaan kustannuslaskelmia ja leikkuusuunnitelmia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi