4.4.2 Modistityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija laajentaa tietämystään modistialaan asiakaslähtöisesti. Hän syventää jo opittuja tietojaan ja taitojaan sekä oppii käsittelemään haastavampia materiaaleja ja uusia valmistustekniikoita. Opintojen aikana opiskelija oppii yhteistyötaitoja ja ajankäytön suunnittelua sekä perehtyy hinnoitteluun.

Moduuli sisältää työssäoppimista 15 osp.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella asiakastyöprosessin kulkua
 • käyttää värejä ja muotoja suunnittelussaan
 • hyödyntää tietoaan pukeutumisen historiasta ja muotisuuntauksista
 • sekä etiketti- ja tilannepukeutumisesta
 • suunnitella asusteita asiakkaan lähtökohdista käsin
 • ottaa digitaalisia kuvia ja käyttää kuvankäsittelyohjelmia
 • valmistaa ja sovittaa asusteita
 • laskea materiaalien menekkejä
 • hankkia materiaaleja
 • laatia tuoteselosteita
 • hinnoitella tuotteita ja palveluja
 • ottaa asiakkaan toivomukset huomioon
 • noudattaa työaikoja
Kirijakso Opiskelija on suorittanut Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen 15 osp tutkinnonosan sekä Modistityön perustehtävissä toimiminen 15 osp tai opiskelijan tulee hallita tarvittavia ompelutekniikan, kaavoituksen, muotoilun, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna tai/ja 2.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia. Hankkeisiin ja projekteihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnonosaan sisältyy työssäoppimista 15 osp.
Tutkinnonosasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen (ergonomia)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Opiskelija kohtaa asiakkaan ystävällisesti ja ottaa huomioon asiakkaan tarpeet.

Yrittäjyys Opiskelija tutustuu alan liiketoimintaan ja oppii toimimaan yrittäjähenkisesti.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi