4.4.3 Modistin projektityön toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii suunnittelemaan projektityötä sekä työskentelemään projektissa. Opiskelija syventää tuotesuunnittelun, kaavoituksen ja valmistuksen tietoja ja taitoja. Hän hyödyntää alan tietoteknisiä sovelluksia sekä perehtyy sarjatuotantona tehtävien tuotteiden valmistukseen.

Opiskelija oppii arvioimaan omia vahvuuksiaan sekä mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. Opiskelija harjoittelee markkinointia ja myyntiä sekä syventää tuotteiden hinnoittelutaitoa.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella projektityötä
 • toimia osana suurempaa työryhmää
 • tulkita toisen tekemiä mallikuvia
 • valita kuvan perusteella malliin sopivia materiaaleja
 • valmistaa asusteita valmiiden työohjeiden tai mallikappaleen mukaan
 • valmistaa asusteita pienissä sarjoissa
 • pitää yllä työympäristönsä ihmissuhteita
 • edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation
 • kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
 • arvioida alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa
 • arvioida omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ammattialansa yrittäjänä
 • arvioida osaamisensa tuotteistamisen mahdollisuuksia
 • ylläpitää terveellistä ja turvallista työympäristöä.
Kirijakso Opiskelija on suorittanut Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen 15 osp sekä modistityön perustehtävissä toimiminen 15 osp tutkinnonosat tai opiskelijan tulee hallita tarvittavia ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä yhteistyössä yritysten kanssa. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa. Hän noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi toisia sekä vastaa toimintansa turvallisuudesta ja välttää riskejä työssään.

Yrittäjyys Opiskelija syventää markkinointiosaamistaan sekä tuotteiden hinnoittelua ja myyntitaitoa. Opiskelija työskentelee yrittäjämäisesti.

Opiskelija arvio omaa toimintaansa ja työn tekemisen vahvuuksia sekä mahdollisuuksiaan toimia ammattialansa yrittäjänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi