4.5.1 Sisustustekstiilien valmistustehtävissä toimiminen 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii suunnittelemaan, ottamaan mittoja, kaavoittamaan ja valmistamaan erilaisia kodin sisustustekstiilejä asiakaslähtöisesti. Työskennellessään opiskelija oppii valitsemaan sisustustekstiilien käyttötarkoitukseen sopivat yksityiskohdat, kankaat ja lisätarvikkeet.

Hän oppii tuottamaan valmistettavien tuotteiden kuvia, valitsee malleihin käyttötarkoitukseen sopivat kankaat ja lisätarvikkeet. Opiskelija oppii laatimaan aikatauluja ja työjärjestyksiä sekä piirtämään rakennekuvia.

Opiskelija jatkaa oppimisen dokumentointia eTaitoon osana opintoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella erilaisia kodin sisustustekstiilejä ja tuotekuvia
 • käyttää värejä sisustuksessa
 • laatia työsuunnitelmia
 • ottaa tekstiilin valmistukseen tarvittavat mitat
 • tehdä kaavamerkinnät ja käyttää kaavasanastoa
 • mitoittaa tai kaavoittaa tuotteet kohteen mukaan
 • tehdä yksittäisleikkuun
 • valita materiaalit, langat ja lisätarvikkeet
 • laskea materiaalien menekin ja hankkia tarvittavat materiaalit
 • valmistaa erilaisia sisustustekstiilejä
 • valita ja valmistaa yksityiskohtia
 • valmistaa tuotteet laatutavoitteet huomioon ottaen
 • viimeistellä tuotteet luovutuskuntoon ja pakata ne kuljetusta varten
 • tehdä sisustustekstiilien uudistamista ja korjausompelua
 • ottaa vastuuta työnsä etenemisestä
 • ottaa huomioon työympäristön työturvallisuusjärjestelmät.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan perustietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 1.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot ja työkyvyn ylläpitäminen (ergonomia)
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ymmärtää oppimaansa ja hyödyntää sitä työskennellessään.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija huomioi työyhteisön muut jäsenet ja noudattaa annettuja sääntöjä. Opiskelija tuntee alan ja työympäristön työturvallisuustekijät ja hätäpoistumistiet.

Yrittäjyys Tutustutaan alan yrityksiin sekä työtehtäviin mm. ryhmälle nimettävän yrityskummin, yrityskäyntien ja internetin avulla.
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).
Harjoitellaan kustannuslaskelmia ja leikkuusuunnitelmia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi