4.5.3 Sisustustekstiilien ammatillisen projektityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus OOpiskelija oppii suunnittelemaan projektityötä sekä työskentelemään projektissa. Opiskelija syventää tuotesuunnittelun, kaavoituksen ja valmistuksen tietoja ja taitoja. Hän hyödyntää alan tietoteknisiä sovelluksia sekä perehtyy sarjatuotantona tehtävien tuotteiden valmistukseen.

Opiskelija oppii arvioimaan omia vahvuuksiaan sekä mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä. Opiskelija harjoittelee markkinointia ja myyntiä sekä syventää tuotteiden hinnoittelutaitoa

Moduuli sisältää työssäoppimista 7 osp.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella projektityötä
 • ottaa huomioon värien ja valaistuksen merkitystä sisustuksessa
 • tunnistaa ja ottaa huomioon tyylikaudet ja sisustustyylit
 • tunnistaa suomalaista suunnittelua ja suunnittelijoita
 • ottaa huomioon vallitsevat sisustustrendit ja -suuntaukset
 • ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja palvella asiakasta
 • laskea materiaalitarpeet projektin tuotteille
 • hinnoitella tuotteet ja antaa hinta-arvion asiakkaalle
 • hyödyntää työssään alan tietoteknisiä sovelluksia
 • huomioida sisustustekstiilien palonsuojamääräykset
 • suunnitella valmistuksen kulkua ja valita tarkoituksenmukaiset työtavat
 • ratkaista työssä eteen tulevia ongelmia
 • hyödyntää sarjatyön mahdollisuuksia projektissa
 • leikata tuotteet taloudellisuusnäkökohdat huomioon ottaen
 • valmistaa ja viimeistellä tuotteet
 • aikatauluttaa työskentelynsä
 • työskennellä ryhmän jäsenenä ja hallita vuorovaikutustaitoja
 • toimia ammattietiikan mukaisesti
 • hyödyntää alalla tarvittavaa terveysliikuntaa
 • toimia yrityksen tai organisaation laatutavoitteet huomioon ottaen
 • arvioida omia vahvuuksiaan tuotteistaa osaamistaan sekä mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.
Kirijakso Opiskelija on suorittanut Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen 15 osp sekä sisustustekstiilien valmistustehtävissä toimiminen 15 osp tutkinnonosat tai opiskelijan tulee hallita tarvittavia ompelutekniikan, kaavoituksen, materiaalituntemuksen, tuotesuunnittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä yhteistyössä yritysten kanssa. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Esimerkiksi äidinkieli
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Opiskelija ratkaisee työssä tai työnetenemisessä havaitsemansa ongelmat

Vuorovaikutus ja yhteystyö: Opiskelija toimii luontevasti asiakaspalvelutilanteessa sekä mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja erilaisten asiakkaiden palveluun

Ammattietiikka: Opiskelija noudattaa tehtyjä sopimuksia ja aikatauluja

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija vastaa toimintansa turvallisuudesta ja välttää riskejä työssään

Yrittäjyys Opiskelija syventää markkinointiosaamistaan sekä tuotteiden hinnoittelua ja myyntitaitoa. Opiskelija työskentelee yrittäjämäisesti.

Opiskelija arvio omaa toimintaansa ja työn tekemisen vahvuuksia sekä mahdollisuuksiaan toimia ammattialansa yrittäjänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi