4.6.11 Vesipesulan tehtävissä toimiminen 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii työskentelemään vesipesulassa. Hän oppii työskentelemään pyykin vastaanottotehtävissä sekä käyttämään erilaisia pesukoneita ja – ohjelmia.
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • toimia tekstiilihuollon erilaisissa tehtävissä
  • ottaa huomioon vesipesuprosessin, pestävät materiaalit ja tekstiilien hoito-ohjeet
  • ohjata asiakasta tekstiilihuoltopalvelujen käytössä
  • käyttää tekstiilihuoltoprosessin koneita ja ohjelmia
  • käyttää erilaisia kemikaaleja
  • jälkikäsitellä tekstiilit
  • pakata pyykit
  • työskennellä ergonomisesti ja hygieenisesti
  • työskennellä laatuvaatimusten mukaan
  • huolehtia koneiden ja laitteiden päivittäisestä huollosta
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisutaito: Asiakaspalautteiden vastaanotto.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: Asiakaspalvelun merkitys. palveluhenkisyys ja yhteistyökyky.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja ergonominen työskentely

Yrittäjyys
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi