4.6.2 Muotoilu- ja valmistustehtävissä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii muotoilemalla tehtävän tuotteen eri vaiheet. Hän perehtyy erilaisten materiaalien muokkautuvuuteen ja ymmärtää höyryn merkityksen materiaalia muotoiltaessa. Opiskelija osaa muotoilla tuotteita suoraan käytettävästä materiaalista.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • ottaa työskentelyssään huomioon muotoilemalla tehtävän tuotteen valmistusprosessin
  • tehdä muotoilukokeiluja eri materiaaleista ja tuntea materiaalien muotoutuvuusominaisuuksia
  • hyödyntää muotoprässäyksen ja höyryn vaikutuksia tuotteen lopullisen muodon hakemisessa
  • muotoilla tuotteen osia esimerkiksi nukella tai tuella ja tehdä muotoiluista leikkuukaavoja sekä valmistaa niiden avulla tuotteen
  • muotoilla tuotteita tai niiden osia suoraan käytettävästä materiaalista ja valmistaa näin tuotteita ainakin osittain ilman kaavaa
  • arvioida omaa osaamistaan
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita kaavoituksen, kuosittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Oman oppimisen arviointi

Yrittäjyys
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi