4.6.3 Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija suunnittelee ja valmistaa tuotteen erikoismateriaaleista. Hän tutustuu erikoismateriaalien ominaisuuksiin ja yhdistää niitä muihin materiaaleihin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • erikoismateriaalista tehtävän tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin
  • etsiä tietoa erikoismateriaaleista
  • yhdistää erikoismateriaalin toisiin materiaaleihin
  • valita erikoismateriaaliin tarvittavat lisätarvikkeet
  • kokeilla erikoismateriaalin työstettävyyttä sekä etsiä materiaaliin sopivia työtapoja
  • valita ja käyttää erikoismateriaalin työstämisessä tarvittavia koneita ja laitteita
  • valmistaa tuotteen erikoismateriaalista
  • laatia tuotteelle hoito-ohjeet
  • tarkastella materiaaleja kestävän kehityksen näkökulmasta
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita kaavoituksen, kuosittelun ja tietotekniikan tietoja ja taitoja.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.

Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: tiedon hankinta, erikoismateriaalien yhdistäminen ja käsittely, kaavoitus

 

Yrittäjyys
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi