4.6.4 Myyntipalvelun toteuttaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan asiakaspalvelutilanteessa, esimerkiksi valitsemalla asiakkaalle tuotteita tai asukokonaisuuksia. Hän oppii tekemään myymälässä mm. somistuksia ja/tai esillepanoja sekä hyllytystä, järjestelyä ja siivousta.

Opiskelija suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla työpaikalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • yrityksen tuotetietoutta
  • määritellä asiakkaan vartalotyypin ja koon tai sisustustekstiilin koon ja muodon
  • esitellä asiakkaalle tämän tyyliin sopivia vaatteita, asusteita, asukokonaisuuksia tai sisustustekstiilejä
  • valita tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen sopivan asun, asusteita, asukokonaisuuden tai sisustustekstiilejä
  • tehdä myyntityöhön kuuluvia aputehtäviä
  • palvella asiakkaita
  • tehdä somistuksia tai esillepanoja
  • käyttäytyä kohteliaasti
  • toimia työryhmän jäsenenä
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan osin lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa ja pääosin työssäoppien työssäoppimispaikalla sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan suorittaa tutkinnon osan oppilaitoksen myymälässä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Vuorovaikutus ja yhteistyö: Toimiminen työyhteisön jäsenenä.

Ammattietiikka: Asiallinen käyttäytyminen ja työaikojen noudattaminen.

 

Yrittäjyys
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi