4.6.5 Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen perusteet.

Opintojen aikana opitaan yritystoiminnan suunnittelun ja toteutuksen perustietoja ja –taitoja hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
  • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
  • esittää liikeidean ja yritysmuodon
  • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
  • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan perustamassaan yrityksessä tai työssäoppien.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Oman oppimisen arviointi

Yrittäjyys
Opitaan yritystoiminnan perusteet käytännössä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi