4.6.7 Yrityksessä toimiminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän vastuullisena jäsenenä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
  • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
  • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
  • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
  • hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja
  • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
  • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
  • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
  • harvioida yrityksen kehittämistarpeita
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan perustamassaan yrityksessä tai työssäoppien.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: Oman oppimisen arviointi

Yrittäjyys
Opitaan yritystoiminnan perusteita.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi