4.6.9 Muodin alalla toimiminen 15 osp (Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa)

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan muodin alalla erilaisten sidosryhmien kanssa.

Opintojen aikana opitaan tyyleistä ja trendeistä, visuaalista markkinointia, kaupallista tuoteasettelua, myynti- ja asiakaspalvelua. Tutustutaan muotialan yrityksiin sekä tehdään työelämälähtöisiä projekteja.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suunnitella omaa työtään ja ajankäyttöään
 • uusimmat tyylit ja trendit
 • hakea tietoa eri lähteistä
 • toimia muodin alalla erilaisten toimijoiden kanssa mm. kauppa, media, pr-toimistot
 • visuaalisen markkinoinnin käsitteet ja suunnittelun
 • kaupallista tuoteasettelua ja somistamista
 • palvella asiakkaita ammattimaisesti
 • erilaisia myyntitekniikoita
 • materiaalien kauppanimiä sekä hoito-ohjeet
 • seurata muodin alan kehitystä
 • toimia erilaisissa muodin alan projekteissa
 • projektityöskentelyn työvälineet
 • esitellä ja arvioida omaa työtään ja sen laatua
 • ottaa työskentelyssään huomioon ja noudattaa ergonomia ja työturvallisuusvaatimuksia
 • työskennellä yritysten laatuvaatimukset huomioiden
 • huolehtii työympäristönsä siisteydestä ja viihtyvyydestä
 • ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta
Kirijakso Ei ammattitaitovaatimuksia.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, 2. vuonna tai/ja 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena yksilö- ja ryhmäopiskeluna oppilaitoksessa sekä vierailuina erilaisiin alan yrityksiin. Oppimisen tukena käytetään sosiaalista mediaa. Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijoiden erilaiset oppimistavat huomioon ottavia.

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin projekteihin.

Opetuksessa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Tutkinnon osasta suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, äidinkieli, psykologia, englanti, ruotsi, työkyvyn ylläpito
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen ja palautteen vastaanottaminen, työaikojen noudattaminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen

Ammattietiikka: käyttäytyy asiallisesti, noudattaa vaitiolovelvollisuusohjeita

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yrittäjyys
Syvennetään yrittäjämäistä tapaa tehdä töitä (aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, luovuutta, sinnikkyyttä ja vastuunottoa).

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi