5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista. Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy pakollisia ja valinnaisia osaamistavotteita. Suuri osa yhteisistä opinnoista on integroitu ammatillisiin tutkinnon osiin. Ammatillisten ja yhteisten opintojen opetussisällöt ja -menetelmät muodostavat yhteisen kokonaisuuden ja tukevat toisiaan. Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla yhteisten tutkinnon osien opinnot ovat laajemmat kuin ylioppilaspohjaisilla opiskelijoilla.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät neljä tutkinnon osaa:
5.1 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
5.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
5.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Peruskoulupohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 19 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  5 ops

VALINNAISET OSAAMISTAVOITTEET  PERUSPOLULLA 16 osp

Yhteisten tutkintojen osien valinnaisissa osaamistavoitteissa peruspoluille tarjotaan tekstiili- ja vaatetusalan ammattitaitoa vahvistavia yhteisiä opintoja. Myös näitä peruspolun valintoja opiskelija voi muunnella HOPS:n kautta:

VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

Äidinkieli: Valinnainen 1 osp: Suomen kielen käyttö on osa tekstiili- ja vaatetusalan ammattitaitoa. Sitä tarvitaan alalle tyypillisessä asiakaspalvelussa.

Ruotsi: Valinnainen 1 osp: Ruotsin kielen osaaminen korostuu pääkaupunkiseudulla asiakaspalvelutilanteissa.

Englanti: Valinnainen 1 osp: Tekstiili- ja vaatetusala on kansainvälinen ala. Kielitaito on tärkeässä roolissa esimerkiksi trendien seuraamisessa.

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

Matematiikka 1 osp: Kaavojen piirtäminen edellyttää matematiikan peruslaskujen hyvää hallintaa.

Fysiikka ja kemia 1 osp: Materiaalituntemuksen lähtökohdat ovat fysiikan laeissa ja kemian reaktioissa.

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 3 osp: Työympäristö on vahvasti digitalisoitunut. Opiskelijan tulee kehittyä tieto- ja viestintätekniikan osaajaksi, joka pystyy myös itsenäisesti päivittämään osaamistaan.

YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN

Työelämätaidot 1 osp:Muuttuva työelämä vaatii kykyä mukautua uusiin tilanteisiin.

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp:Tekstiili- ja vaatetusala edellyttää sisäisen yrittäjyyden taitoja: itsehjautuvuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1 osp:Ergonomia ja liikunnallinen elämäntapa ovat osa ammattilaisuutta.

SOSIAALINEN JA KULTTUURINEN OSAAMINEN

Taide ja kulttuuri 2 osp  ja Kulttuurien tuntemus 2 osp: Kulttuurien ymmärtäminen lisää kykyä laajakatseiseen ja suvaitsevaiseen kohtaamiseen. Myös erilaisten ilmaisukeinojen tuntemus ja hallinta ovat osa ammattitaitoa.

Psykologia 1 osp:Tekstiili- ja vaatetusalalla ihmisten välinen toiminta on avain onnistuneeseen asiakaspalvelukokemukseen.

Ympäristöosaaminen 2 osp:Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksessa ympäristöarvot ovat tärkeä osa toimintaa. Tietoisuus oman alan ympäristövaikutuksista on tärkeää kaikille alalla työskenteleville.

Ylioppilaspohjaiset opiskelijat:

PAKOLLISET OSAAMISTAVOITTEET 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 1 osp:
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  2 ops:
Työelämätaidot (1 osp)
Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)