Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLISET (2 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
FYKE 1
Fysiikan ja kemian käsitteet Opiskelija tutustuu tekstiili- ja vaatetusalan näkökulmasta fysiikan ja kemian peruskäsitteisiin.
Vesi ja pyykinpesun kemiaa Opiskelija osaa kertoa pyykinpesuaineiden koostumuksen sekä veden laadun vaikutuksesta pyykinpesuun.
Tekstiilikuitujen rakenne, muuntokuidut Opiskelija tutustuu tekstiilikuitujen rakenteisiin sekä valmistus- ja käsittelymenetelmiin.
Käyttöturvallisuustiedotteet, ympäristömerkit, varoitusmerkit Opiskelija tutustuu käytettäviin merkkeihin ja oppii tulkitsemaan niitä.

FYKE 2
Tekstiilikuitujen rakenne, synteettiset kuidut Opiskelija tutustuu tekstiilikuitujen rakenteisiin sekä valmistus- ja käsittelymenetelmiin.
Energiamuodot Opiskelija erottaa uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet toisistaan. Opiskelijalla on käsitys mikä on eri energiamuotojen osuus koko energiatuotannosta.
Sähkö ja sähköturvallisuus Opiskelija osaa tulkita, mitä arvokilven tiedot tarkoittavat. Opiskelija osaa sähkölaitteen turvallisen käytön periaatteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja ja kokeita sekä johtopäätöksiä. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan vaatetusalalla tarvittavaa fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.
Opettaja arvioi opiskelijan osaamista opiskelijan oppimistehtävissä.

OPH ePerusteet Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen arviointi

Muuta tietoa