Valinnaiset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (1 osp)

Oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tekstiili- ja vaatetusalan yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen Opiskelijat muodostavat työryhmän, jossa he kehittävät yrityksen liikeidean, laativat liiketoimintasuunnitelman, arvioivat liiketoimintamahdollisuudet, omat vahvuudet, uhat, riskit ja perustavat harjoitus- tai osuuskuntayrityksen.
Oman liiketoiminnan suunnittelu Opiskelijat rekisteröivät yrityksensä harjoitusyritysrekisteriin tai osuuskuntaan ja toteuttavat liiketoiminnallisesti kannattavia projekteja. Opiskelijat selvittävät erilaisten asiakkaiden tarpeita ja odotuksia myytävien tuotteiden ja/tai palvelujen suhteen. Opiskelijat oppivat tarvittavat asiakaspalvelu- ja tiedonhankintataidot erilaisissa myyntitilanteissa.
Oman toiminnan ja ajankäytön suunnitteleminen Opiskelijat oppivat hinnoittelemaan tuotteensa ja/tai palvelunsa sekä ymmärtävät eri tekijöiden vaikutukset hinnan muodostumiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Arviointi tapahtuu harjoitusyritys- tai osuuskuntatoiminnan perusteella. Oppimisessa arvioidaan erityisesti opiskelijan/työryhmän ideointikykyä, innovatiivisuutta, kykyä toimia ryhmässä, vastuullisuutta, palveluhenkisyyttä, tehokkuutta, tuottavuutta ja oma-aloitteellisuutta.

Opetus toteutetaan lähiopetuksena, projektiohjauksena ja verkko- opetuksena.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan palautekeskusteluissa työryhmän ja opiskelijan kanssa huomioiden yritystoiminnan tulos, suoritetut oppimistehtävät, oma-aloitteisuus ja yritteliäisyys. Arvioinnissa huomioidaan myös ajanhallinta, ammatillinen kehittyminen sekä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaidot.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Yritystoiminnan valinnaiset opinnot suoritetaan 2. tai 3. vuonna. osana ammatillista tutkinnon osaa, johon on yhdistetty harjoitusyritys- tai osuuskuntatoimintaa.