4.1.1 Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy laaja-alaisesti alan erilaisiin tehtäviin. Opiskelija rakentaa, testaa ja mittaa erilaisia analogisia, digitaalisia ja sulautettuja elektroniikkapiirejä. Samalla opiskelija tutustuu piirien toimintaan sekä erilaisiin työmenetelmiin ja työkalujen käyttöön. Tietotekniikassa tavoitteena on perussovellutuksien sujuva käyttäminen sekä tietokoneen ja tietoverkkojen rakenteeseen tutustuminen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:
Opiskelija

 • osaa sähköiset perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchhoffin lait
 • osaa mitata oskilloskoopilla vaihtovirtapiirin signaalista amplitudin ja taajuuden
 • tuntee vaihtovirtapiirien matemaattiset riippuvuudet
 • tuntee elektroniikan rakenneosat ja komponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja
 • tuntee elektroniikan mittalaiteet ja osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista
 • osaa valmistaa piirilevyn sekä komponenttilevyn
 • osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä ja mitata niistä virtoja ja jännitteitä
 • osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden
 • osaa käyttää mikrokontrollerin kehitysympäristöä (kääntää sekä ladata sen avulla ohjelmia)
 • osaa lukea sähkö- ja verkkoasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia ja työselostuksia ja kytkeä kiinteistöjen yleisimpiä sähkö- ja tietoliikennekalusteita sekä kaapeleita
 • osaa käyttää asennus ja kytkentätöissä tarvittavia työkaluja
 • osaa asentaa tietokoneeseen tarvittavan käyttöjärjestelmän sekä oheislaitteet
 • tietää Internetin toimintaperiaatteen ja osaa IP- osoitejärjestelmän käytön laitteiden tunnistamisessa
 • osaa kytkeä tietokoneen verkkoon ja osaa etsiä verkosta opintoihinsa liittyviä tietoja ja dokumentteja
 • osaa dokumentoida työtehtäviään
 • suorittaa hyväksytysti tietokoneen käyttäjän A-kortin, tulityökortin ja työturvallisuuskortin tai osaa niitä vastaavat tiedot.
 • suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu- ja sähköturvallisuuskoulutuksen
 • työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita
 • osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti.
Kirijakso Opiskelijan aloittaessa tutkinnon osan suorittamisen kesken lukuvuotta tulee opiskelijan ensin suorittaa kirijakso, jonka aikana opiskelija hankkii välttämättömät muun ryhmän jo osaamat perustaidot kuten mittalaitteiden käyttö, komponenttien juottaminen, yksinkertaisen elektroniikkalaitteen rakentaminen ja mittaaminen, työkalujen käyttäminen, sähköopin ja elektroniikan perustiedot
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työelämäprojekti voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Opiskelutaidot 2osp, Media ja kulttuuri 1 osp, Työelämän ruotsi 1 osp, Työelämän englanti 2 osp, Matematiikan perustaidot 2 osp, Ongelmanratkaisu työtehtävissä 1 osp, Työelämän fysiikka 1 osp, Työelämän kemia 1 osp, Arkielämän tieto- ja viestintätekniikka 1 osp, Yhteiskuntataidot 1 osp, Yrittäjyys 1 osp, Liikunta ja terveystieto 2 osp
Muuta tietoa
Pakollinen tutkinnon osa kaikille tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelijoille.
Tutkinnon osan koodi valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Tutkinnon osaan integroidaan yhteisten tutkinnon osien yrittäjyysopintoja 1 osp. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy 1 osp yrittäjyysosaamista työelämäprojektissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi