4.1.3 Tietokone- ja tietoliikenneasennukset, 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään ict-asentajan perustehtäviin. Opiskelija perehtyy tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan sekä käyttöjärjestelmän asentamiseen ja hallinnointiin. Tietoliikenteessä opiskelija perehtyy alan peruskäsitteisiin, TCP/IP-tekniikkaan ja eri mittauksiin. Sulautetussa järjestelmässä opiskelija perehtyy mikro-ohjaimiin ja niiden ohjelmointiin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • osaa purkaa tietokoneen rakenneosiin ja koota tietokoneen rakenneosista
 • osaa annettujen vaatimusten mukaan rakentaa toimintadokumenttien mukaisen lähiverkkopohjaisen tietokonejärjestelmän tai sen osakokonaisuuden
 • tuntee pöytätietokoneen sekä kannettavan tietokoneen rakenneosat ja ymmärtää niiden ominaisuudet ja tehtävän tietokonejärjestelmässä
 • tuntee käyttöjärjestelmän tehtävät ja osaa asentaa ja konfiguroida tavallisimmat käyttöjärjestelmät
 • tuntee tietokoneen käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin sekä osaa käyttää sitä vianhaussa
 • osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat tietokonelaitteeseen huomioiden suorituskyvyn ja tehontarpeen
 • osaa yleisimpien oheiskorttien käyttöönoton
 • osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden
 • osaa ottaa käyttöön tietokoneen suojaus- ja lisäominaisuudet
 • tuntee ulkoisten oheislaitteiden toteutusperiaatteet sekä osaa niiden liittämisen ja käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään.
 • osaa ohjelmien asentamisen ja käyttöönoton sekä yksittäiskoneessa että lähiverkossa
 • hallitsee asennusten automatisoinnin, tietoturvan sekä varmennukset
 • osaa paikallistaa ja korjata laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmia
 • osaa HTML-kielen perusrakenteet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset WWW-sivustot
 • osaa asentaa sivustoja varten WWW-palvelimen.
 • huomioi työskentelyssään työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset.

Sulautettujen järjestelmien toteutus

 • osaa sulautettujen järjestelmien ja niiden ohjelmoinnin sekä käytön periaatteet
 • osaa toteuttaa mikro-ohjaimen perusohjelmointia laiteläheisellä C-kielellä sekä osaa testata valmiin sulautetun järjestelmän toimintaa
 • hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio- tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen
 • kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteet hyvää kuvaustapaa noudattaen
 • tuntee mikro-ohjaimien rakenteen ja niihin liitettävät oheislaitteet
 • tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön.

Tietoliikennetekniikan työt

 • osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toiminnan
 • osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, bittivirhesuhde, kantoaaltokohinasuhde ja signaalikohinasuhde, sekä siirtotien ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikenteen toimintaan ja laatuun
 • tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot sekä digitaalisen siirron periaatteet kuten modulaatiot, avainnusmenetelmät ja kanavakoodaukset.
 • osaa erilaiset laajakaistatekniikat sekä tietokone/mobililaitteen liittämisen tietoliikenneverkkoon.
 • osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IP- protokollat)
 • osaa mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet
 • osaa pienen yrityksen lähiverkon laitteet ja niiden kytkemisen toimivaksi kokonaisuudeksi
 • osaa tehdä tietoliikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja virittää järjestelmän toimimaan haluttujen toiminta-arvojen mukaisesti
 • huomioi tietoturvan kytkettäville yhteyksille
 • suorittaja työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita
 • osaa lukea alan ammattienglantia ja selviää kansainvälisissä tehtävissä normaaleista työskentelytilanteista englannin kielellä
Kirijakso Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät tai vastaavat tiedot.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa, ja työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Työelämän viestintä ja vuorovaikutus 2 osp, työelämätaidot 1 osp.
Muuta tietoa Tutkinnon osa on yhteinen kaikille Tieto- ja tietoliikennetekniikan ict-asentajaryhmille.

Tutkinnon osan koodi valtakunnallisessa tutkinnon perusteissa.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutkinnon osaan sisältyy 2 osp yrittäjyysosaamista työssäoppimisen aikana.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi