4.1.2 Ammattielektroniikka, 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee ammattielektroniikkaan liittyviä testaus-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä, tai erilaisiin elektroniikka-alan sovelluksiin liittyviä huolto-, asennus-, ja asiakaspalvelutöitä sekä tuntee sulautetun järjestelmän toiminnan.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita
 • osaa lukea alan ammattienglantia ja selviää kansainvälisissä tehtävissä normaaleista työskentelytilanteista englannin kielellä
  Elektroniikan virtapiireihin ja rakentaminen

 • tuntee elektroniikkalaitteen komponentit ja rakenneosat sekä niiden toimintaperiaatteet ja ohjaustavat
 • osaa lohko- ja piirikaavioiden mukaan rakentaa annettujen toimintadokumenttien mukaisen elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden
 • osaa rakentaa elektroniikan virtapiirejä ja tuntee peruskytkennöistä muodostuvat normaalit perussovellukset kuten virtalähde, vahvistin, oskillaattori ja osaa suorittaa niiden analysointia ja mittausta sekä simuloiden että todellisilla mittalaitteilla
 • osaa tehdä elektroniikkalaiteisiin liittyvät mittaukset ja säätää järjestelmän toimimaan haluttujen toiminta-arvojen mukaisesti
 • osaa suunnitella elektroniikka- CAD ohjelmistolla piirilevyjä ja valmistaa niistä komponenttilevyn
 • osaa toteuttaa elektroniikkavalmistukseen liittyvän IPC-A-610 D standardin vaatimusten mukaisesti elektroniikkalaiteen ( käsittely (ESD), kiinnitykset, johdotukset, liitännät, juotokset)
 • osaa analogia- ja digitaalipiirien perusyhdistelmät kuten muuntimet ja ajastimet sekä yleisimmät muistipiirit toimintaperiaatteet ja käytön

Sulautettujen järjestelmien toteutus:

 • osaa toteuttaa mikro-ohjaimen perusohjelmoinnin laiteläheisellä C-kielellä ja osaa suorittaa siitä rakennetun valmiin sulautetun järjestelmän toiminnan testauksen
 • hallitsee ohjelmoinnin yleisperiaatteet ja vuokaavio- tai pseudokielisen ohjelmiston kuvaamisen
 • kykenee tulkitsemaan lausekieltä ja ohjelmoimaan perusohjelmistorakenteita hyvää kuvaustapaa noudattaen.
 • tietää mikro-ohjaimien rakenteen ja siihen liitettävät oheislaitteet.
 • tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa käyttää kehitysympäristöä
  Tietokonelaite ja -järjestelmäasennukset

 • osaa PC-tietokoneen rakenneosien toimintaperiaatteet ja perusominaisuudet
 • osaa mitoittaa, valita ja koota annettujen kriteerien mukaiset osat PC-laitteeseen suorituskyvyn ja tehontarpeen huomioiden
 • osaa asentaa ja konfiguroida tietokoneen käyttöjärjestelmiä toimivaksi kokonaisuudeksi
 • osaa ottaa käyttöön työaseman suojaus- ja lisäominaisuuden
 • osaa yleisimpien ulkoisten oheislaitteiden toimintaperiaatteet sekä niiden liittämisen ja käyttöönoton toimivaan tietokonejärjestelmään
 • osaa asiakaspalvelutaidot ja omaa tarvittavan komponenttitietouden

Tietoliikennetekniikan työt:

 • osaa lohkokaaviotasolla selostaa analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toimintaa
 • tietää analogisen siirron periaatteet kuten modulaatiot
 • tietää digitaalisen siirron periaatteet
 • osaa tietoliikenteen peruskäsitteet kuten siirtonopeus, kaistanleveys, kantoaaltokohinasuhde, bitti-virhesuhde ja signaalikohinasuhde, sekä yleensä siirtotien ominaisuuksien vaikutuksen tietoliikenne-toimintaan
 • tuntee erilaiset laajakaistatekniikat sekä osaa liittää tietokone/mobiililaitteen verkkoon
 • osaa tietokonelaitteiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteet (TCP/IP- protokollat)
 • tietää mobiililaitteiden välisen tietoliikenteen periaatteet
 • osaa konfiguroida elektroniikkalaitteiden tietoliikennettä Internetin käyttämille protokollille.
Kirijakso Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät tai vastaavat tiedot.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuosi jaksot 1-3

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa. Tutkinnon osaan kuuluu myös työpaikoilla suoritettava työssäoppiminen.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Työelämän viestintä ja vuorovaikutus 2 osp, työelämätaidot 1 osp
Muuta tietoa Tutkinnon osa on pakollinen elektroniikka-asentajan tutkinnossa.
Tutkinnon osan koodi valtakunnallisessa tutkinnon perusteissa: 2.1.2.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutkinnon osaan sisältyy 2 osp yrittäjyysosaamista työssäoppimisen aikana.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi