Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

AMMATTIELEKTRONIIKAN TYÖT (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elektroniikkakytkentöjen mitoitus, asennus ja toiminnan testaaminen Opiskelija käyttää erilaisia elektroniikkalaitteiden komponentteja ja rakenneosia sekä tietää niiden toimintaperiaatteen ja ohjaustavat. Hän rakentaa elektroniikan virtapiirejä ja perehtyy peruskytkennöistä muodostuviin tavanomaisiin perussovelluksiin, kuten virtalähde, vahvistin, oskillaattori ja suorittaa niiden toiminnan koestamista ja ominaisuuksien mittaamista mittalaittein tai simuloiden kytkennän toimintaa elektroniikkasimulaattorilla.
Opiskelija piirtää elektroniikka- CAD ohjelmistolla piirikaavion ja/tai piirilevyn ja kalustaa dokumentteja käyttäen piirilevyn.
Tietoliikennetekniikan perusteet Opiskelija tutustuu tietoliikenteen peruskäsitteisiin sekä perehtyy lohkokaaviotasolla analogisen ja digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän toimintaan. Opiskelija perehtyy tietokonelaitteiden välisen tiedonsiirron periaatteisiin.
Sulautettu kytkentä Opiskelija tutustuu mikro-ohjaimen rakenteeseen ja sen oheislaitteisiin. Opiskelija laatii ohjelmia mikro-ohjaimelle.
Opiskelija valmistaa sulautetun kytkennän.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa harjoitustöiden suorittamisessa sekä arvioi ja antaa opiskelijalle jatkuvaa palautetta töiden etenemisestä.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa

AMMATTIELEKRONIIKAN TYÖSSÄOPPIMINEN (15 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija täydentää ammattitaitoansa toimimalla elektroniikka-alan yrityksissä Työssäoppiminen alan yrityksessä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin. Opiskelija soveltaa ja syventää osaamistaan elektroniikan, tietoliikennetekniikan tai sulautettujen kytkentöjen alueella.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja sekä opettaja ohjaavat opiskelijaa työtehtävien suorittamisessa sekä arvioivat ja antavat opiskelijalle jatkuvaa palautetta töiden etenemisestä.

Opiskelija arvioi itse osaamisensa kehittymistä.

Muuta tietoa