Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkieli, suomi, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan luku- ja opiskelustrategiat Opiskelija hakee tietoa eri lähteistä ja käyttää tietoa. Opiskelija hyödyntää luku- ja oppimisstrategioita ja laajentaa sana- ja ilmaisuvarantoaan lukemalla ja työstämällä tieto- ja tietoliikennetekniikan tekstejä.
Tiedonhankinta

Tekijänoikeudet

Opiskelija etsii tietoa eri lähteistä tekijänoikeuksia kunnioittaen ja esittelee tieto- ja tietoliikennetekniikan työvälineen, komponentin tai peruskäsitteen esitysgrafiikkaa käyttäen. Opiskelija kirjoittaa esim. ohjeen, raportin tai työselostuksen ja dokumentoi töitään.
Oikeakielisyys Opiskelija tekee oikeakielisyystehtäviä ja muistiinpanoja. Opiskelija käyttää suomen kieltä perussääntöjen mukaan.
Oman kielitaidon arviointi Opiskelija arvioi ja kehittää kielitaitoaan arvioimalla itseään.
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus
Tieto- ja tietoliikennetekniikan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot Opiskelija pitää omaan alaansa liittyvän esityksen ja havainnollistaa esitystään esitysgrafiikan avulla. Opiskelija harjoittelee sähköpostiviestintää. Opiskelija viestii ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja laatii alaan liittyviä kirjallisia töitä. Opiskelija harjoittelee ammatillisia vuorovaikutustilanteita (esim. kokous, neuvottelu tai keskustelu ja puhelinkäyttäytyminen). Opiskelija harjoittelee erilaisia asiakaspalvelutilanteita kirjallisesti ja suullisesti.
Vakioasettelu Opiskelija kirjoittaa tieto- ja tietoliikennetekniikan asiakirjoja (esim. ohje, tilaus, tarjous, raportti).
Media ja kulttuuri
Tieto- ja tietoliikennetekniikan mediataidot ja verkkoviestintä sekä lähdekriittisyys Opiskelija etsii tietoa ja harjoittelee lähteiden käyttöä.
Opiskelija hyödyntää mediaa kriittisesti. Hän tutustuu esim. ammattilehtiin ja digitaalisiin lähteisiin esittelemällä kirjallisesti tai suullisesti jonkin alan julkaisun. Opiskelija käyttää kuvia ja videoita apuna töissään.
Teksti- ja tekstilajiosaaminen Opiskelija ymmärtää ja tulkitsee erilaisia tekstilajeja, esim. tutustumalla eri tyylilajeihin (asiatyyli, fiktio yms.).
Kulttuuriosaaminen Opiskelija lisää tietoisuuttaan suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin merkityksestä. Opiskelija tutustuu kulttuurin eri osa-alueisiin, esimerkiksi kirjallisuuteen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä. Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä. Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa alasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa