Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, VALINNAISET (3 osp)

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Esiintyminen ja kulttuuri
(2 osp)
Puheilmaisu ja artikulaatio Opiskelija harjoituttaa suomen kielen ääntämistään tekemällä ääntämisharjoituksia. Opiskelija laatii puheenvuoron ja puhe-esityksen.
Kokous- ja neuvottelutaito Opiskelija harjoittelee kokous- ja neuvottelukäytäntöjä suomalaisessa viestintäkulttuurissa. Opiskelija vahvistaa ilmaisutaitojaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.
Sanaton viestintä Opiskelija tutustuu sanattoman viestinnän merkitykseen eri tilanteissa suomalaisessa kulttuurissa ja vertailee suomalaisen kulttuurin ja oman kulttuurinsa sanatonta viestintää.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin taidot sekä
kulttuurinen moninaisuus
Opiskelija analysoi ja arvioi esimerkiksi suomalaista elokuvaa ja kirjallisuutta ja tutustuu suomalaisen kulttuurin eri taidemuotoihin. Opiskelija esittelee omaa kulttuuriaan suullisesti tai kirjallisesti.>
Ammatillinen monilukutaito (1 osp)
Ilmaisuvarannon laajentaminen

Asiatekstin tuottaminen

Opiskelija tekee ammatillisia kirjoitusharjoituksia sekä erilaisia tieto- ja tietoliikennetekniikan alaan liittyviä sanastoharjoituksia. Opiskelija harjoittelee asiakirjoittamista ja laajentaa ilmaisuvarantoaan ammattisanastoa käyttäen.
Tiedonhankinta

Lähteiden käyttö

Vertaispalaute

Suomen kielen vaativammat lauserakenteet

Opiskelija kirjoittaa alakohtaisen esseen tai tutkielman monipuolisesti ja lähdekriittisesti tietolähteitä hyödyntäen.

Opiskelija tuottaa tekstiä yhteistyössä muiden kanssa ja antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta. Opiskelija harjoittelee kirjoitusprosessin aikana suomen kielen vaativampia lauserakenteita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin ryhmäilmiöihin ja tunnistamaan omat roolinsa erilaisissa ryhmissä. Opiskelija tutustuu erilaisten vuorovaikutustilanteiden käytänteisiin osallistumalla ryhmäharjoituksiin, kokous- ja neuvottelutilanteisiin.

Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla tieto- ja tietoliikennetekniikan alaan liittyvän suullisen esityksen sekä esseen tai tutkielman valitsemastaan ajankohtaisesta aiheesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan eri tekstilajien ominaisuuksia ja tavoitteita ja tuottamaan erilaisia erilaisia tieto- ja tietoliikennetekniikan alaan liittyviä tekstejä.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja arvioi oppimista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan esiintymis- ja ryhmätyötaitoja opiskelijan esitelmän pohjalta, käytännön ryhmätilanteissa sekä kokous- ja neuvottelutilanteissa. Opettaja arvioi opiskelijan taitoja esittää ja perustella näkemyksiään kohteliaan vuorovaikutuksen keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajiosaamista oppitunnilla osoittamansa tietämyksen ja kirjallisten tuotosten perusteella.

OPH:n tutkinnon perusteiden äidinkielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa

SUOMI TOISENA KIELENÄ JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Suomen kielen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suomi toisena kielenä jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien tunnistaminen ja tuottaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin jatko-opinnoissa käytettäviin tekstilajeihin, kuten raporttiin, esseeseen ja tutkielmaan, lukemalla ja tuottamalla niitä. Opiskelija tunnistaa eri tekstilajien tarkoituksen ja tekstien moniäänisyyden. Opiskelija oppii arvioimaan, analysoimaan ja kommentoimaan kriittisesti erilaisia lähdetekstejä.
Lähde- ja viitetekniikan tunteminen sekä suoran ja epäsuoran lainauksen keinojen hallitseminen Opiskelija tulkitsee ja käyttää suoran ja epäsuoran lainauksen keinoja ja oppii merkitsemään ohjeenmukaisesti tekstilähteet ja -viitteet näkyviin tuottamiinsa teksteihin.
Tekstin ymmärtäminen Opiskelija kehittää tekstinymmärtämistaitojaan lukemalla erilaisia asiatekstejä eritellen tekstin sisältöä ja merkityksiä. Opiskelija harjoittelee tekstin sisällön tulkitsemista laatimalla esim. tiivistelmän tai miellekartan. Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin tekstinymmärtämistehtäviin.
Suullisen viestinnän taitojen syventäminen Opiskelija kehittää suullisen viestinnän taitojaan esiintymis- ja ryhmätyötilanteissa. Opiskelija harjoittelee ammattikorkeakoulun pääsykokeessa esiintyviin haastattelukysymyksiin ja ryhmätehtäviin.
Kielen rakenteiden hallitseminen sekä sanavaraston laajentaminen Opiskelija syventää kielen rakenteiden hallintaansa sekä kartuttaa sanavarastoaan jatkuvasti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita ymmärtämään erilaisten jatko-opinnoissa käytettävien tekstilajien merkityksiä. Opettaja ohjaa opiskelijoita kehittämään suullisen viestinnän valmiuksia.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan tekstilajituntemusta, tekstinymmärtämistä sekä suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan suomen kielen sanaston ja kielen rakenteiden hallintaa.

Arvioinnissa huomioidaan erityisesti opiskelijan jatko-opintovalmiudet äidinkielen osaamisen osalta.

Oma arviointitaulukko

Muuta tietoa Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.