Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Työelämän fysiikka
Tieto- ja tietoliikennealaan liittyvien fysiikan käsitteiden, ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltaminen Opiskelija perehtyy lämpöopin ja energian merkitykseen tieto- ja tietoliikennealalla esimerkiksi tietokoneen ja muiden laitteiden jäähdytyksen kannalta.

Opiskelija tekee havaintoja ja mittauksia, dokumentoi havaintojaan ja mittauksiaan sekä analysoi saamiaan tuloksia erilaisista lämpöoppiin ja energiaan liittyvistä ilmiöistä ja lainalaisuuksista.

Työelämän kemia
Tieto- ja tietoliikennealalla käytettävien aineiden ja materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelijaa perehtyy tieto- ja tietoliikennealalla käytettävien aineiden, kuten syövytysaineet, juotteet ja juoksutteet turvallisen käytön periaatteisiin, reaktioihin ja ympäristöriskeihin.
Tieto- ja tietoliikennealalla käytettävien aineiden säilyttäminen, käyttäminen ja hävittäminen Opiskelija noudattaa kemiallisen turvallisuuden periaatteita. Opiskelija tekee käytännön harjoituksia tieto- ja tietoliikennealalla käytettävien kemikaalien säilyttämiseen, käyttämiseen ja hävittämiseen liittyen.
Tieto- ja tietoliikennealaan liittyvät kemian ilmiöt Opiskelija perehtyy tieto- ja tietoliikennealaan liittyviin kemian ilmiöihin, kuten hapettumiseen ja pelkistymiseen, sekä esimerkiksi paristojen ja akkujen toimintaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa opiskelijan kanssa lämpöopin perusilmiöitä ja ohjaa opiskelijaa soveltamaan tietojaan oman alan työtehtävissä. Opettaja ohjaa opiskelijaa selvittämään energian merkitystä fysiikassa ja tieto- ja tietoliikennealalla. Opettaja tukee opiskelijaa erilaisten mittausten tekemisessä sekä antaa tarvittavaa ohjausta tulosten analysoimiseen ja johtopäätösten tekemiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa noudattamaan kemiallisen turvallisuuden periaatteita ja antaa tarvittavaa tietoa erilaisista tieto- ja tietoliikennealalla käytettävistä aineista. Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa tieto- ja tietoliikennealaan liittyvistä kemian ilmiöistä sekä antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija ymmärtää näiden ilmiöiden merkityksen omissa työtehtävissään.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa lämpöoppiin ja energiaan liittyviä lainalaisuuksia tieto- ja tietoliikennealalla, esimerkiksi laitteiden jäähdyttämisen yhteydessä.

Opettaja arvioi opiskelijan kyvyn huomioida tieto- ja tietoliikennealaan liittyvät kemialliset turvallisuusnäkökulmat ja sekä oman alan aineisiin liittyvät riskit.

Muuta tietoa