Valinnaiset osaamistavoitteet

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN 1 osp

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Digitaalinen portfolio 1 osp
Sisällön editoiminen ja näyteportfolion kokoaminen Opiskelija editoi opiskeluaikanaan tuottamaansa sisältöä, kuten valokuvia, videoita ja tekstejä. Hän kokoaa editoimastaan sisällöstä mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti omaa osaamistaan kuvaavan digitaalisen portfolion, johon on liitetty oman ammattialan ja ammatillisen osaamisen kannalta keskeisiä dokumentteja. Opiskelija esittelee digitaalisen portfolionsa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa editoimisessa, kuten kuvankäsittelyohjelman käytössä, videoiden editoimisessa ja tekstien oikeakielisyyden tarkistamisessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa valitsemaan osaamisensa markkinoinnin kannalta keskeisiä dokumentteja portfolioonsa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan portfolion kattavuutta ja monipuolisuutta. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa markkinoida osaamistaan portfolion avulla.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ SEN HYÖDYNTÄMINEN, VALINNAINEN 3 osp

Tieto- ja viestintätekniikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Laitteiden ja sovellusten käyttöön ottaminen Opiskelija tutustuu tietokoneen toimintaan ja sen osiin sekä erilaisiin siihen liitettäviin laitteisiin esim. tulostimiin ja skannereihin. Hän osaa hyödyntää laitteita työssään.

Opiskelija osaa ladata omalle koneelle esim. cad-ohjelman sekä löytää verkosta tarvittavat käyttöohjeet ja opetusvideot ohjelmalle.

Toimistosovellusohjelmien käyttö Opiskelija osaa käyttää esitysgrafiikkaohjelmaa ja hyödyntää sitä opiskelussaan sekä ammatillisen osaamisensa kuvaamisessa.
Ammattialakohtaisten tietojärjestelmäsovelluksien hyödyntäminen Opiskelija tutustuu erilaisiin projektipankkeihin sekä niihin liittyviin kopiointipalveluihin. Hän oppii resurssienhallinnan ja ymmärtää tiedostojen ja dokumenttien oikean tallennuspaikan tärkeyden.
Sähköisen median hyödyntäminen Opiskelija osaa hakea ammattialaansa liittyvää tietoa sähköisestä mediasta ja hyödyntää kaikkia TVT:n lähteitä.
Digitaalisen materiaalin hyödyntäminen Opiskelija osaa hyödyntää digitaalista materiaalia opiskelussaan sekä e-portfolion teossa huomioiden tekijänoikeusohjeet ja määräykset.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää tieto- ja viestintätekniikan ja sen hyödyntämisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään tietokoneen rakenteen ja toimintaperiaatteen. Opettajan ohjauksella opiskelija oppii käyttämään esitysgrafiikkaohjelmaa sekä erilaisia tulostimia ja skannereita sekä hyödyntämään niitä työssään.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman ammattialan ohjelmien ja sovellusten hyödyntämisessä ja käyttöön ottamisessa. Opettajan ohjauksella opiskelija osaa ladata cad-ohjelman omalle koneelle.

Opettajan ohjauksella opiskelija ymmärtää projektinhallinnan periaatteet, oppii projektin kansiorakenteen ja tutustuu projektipankkiin sekä siihen liittyviin kopiointipalveluihin. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Arviointitaulukko
Muuta tietoa Tutkinnon osassa suoritetaan Tieken A-tutkinnon osat; Koneet ja laitteet, Internet ja sähköposti sekä Esitysgrafiikka (mahd. Verkkotyöskentely).