6.4.10 Teollisuuselektroniikka, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan avulla opiskelijan on mahdollista saada käsitys teollisuusprosessien kokonaisuudesta sekä erityisesti prosessiteknologian yhteydessä sovellettavasta elektroniikasta.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tuntee teollisuuselektroniikan rakenneosat ja komponentit ja osaa käyttää niiden datatietoja
  • tuntee teollisuuselektroniikan yleisimpiä kytkentöjä ja anturiteknologiaa.
  • tuntee teollisuuden mittalaiteita ja osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista
  • osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa elektroniikkalaitteen tai sen osakokonaisuuden sekä mitata siitä virtoja ja jännitteitä
  • osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden
  • osaa dokumentoida työtehtäviään
  • työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi