6.4.5 Elektroniikkasuunnittelu, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Kurssin avulla opiskelija saa käsityksen elektroniikkasuunnittelun ja prototyyppivalmistuksen periaatteista
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Tuntee virtapiirien matemaattiset riippuvuudet
  • Osaa suorittaa mittauksia elektronisista laitteista
  • Osaa työohjeiden ja kytkentäkaavioiden mukaan rakentaa elektroniikkalaitteen sekä modifioida kytkentäkaaviota.
  • Osaa juottaa erilaisia komponentteja sekä korjata juotoksia ESD-suojauksen vaatimukset huomioiden
  • Osaa dokumentoida työtehtäviään
  • Työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita
  • Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti
  • Osaa tulkita komponenttien spesifikaatioita
  • Osaa suunnitella itsenäisesti yksinkertaisia elektronisia laitteita
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Projektitöissä käytetään tehtäviin sopivia tietokoneohjelmistoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää laitehuollon tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi