1.3 Perustutkinnon tavoitteet

Turvallisuusalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, ympäristötyöt, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt.

Turvallisuusalan perustutkinto antaa perusvalmiudet ammattitaidon kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on tultava toimeen monikulttuurisessa työympäristössä ja selviydyttävä työyhteisössä ja työsuoritukseen liittyvässä kanssakäymisessä molemmilla kotimaisilla ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hänen on osattava noudattaa työssään ympäristön kestävää kehitystä tukevia menetelmiä. Hänen on osattava käyttää työssään tarvitsemiaan teknisiä välineitä ja laitteita, ja hänellä on oltava tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet jatkuvasti kehittyvän tieto- ja muokntätekniikan käyttämiseksi tiedon hankkimisessa ja vuorovaikutteisessa viestimisessä.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut toimii työssään ohjeiden puitteissa ja hänellä on oltava oma-aloitteisuutta, kekseliäisyyttä ja tilanteiden ennakointikykyä tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Yrityksen työn-tekijänä tai ammatinharjoittajana hänen on osattava palvella asiakkaita ja huomioida heidän tarpeitaan. Hänen on tunnettava asiakkaan ja kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä osattava ottaa ne huomioon työssään.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia työssään laatujärjestelmien mukaisesti. Hänellä on oltava käsitys turvallisuusalan kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailukykyisyydestä ja laadun yhteydestä kustannuksiin sekä tunnettava vastuunsa kaikissa työtehtävissään. Perustutkinnon suorittaneen on osattava huolehtia omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hänen on tiedettävä ammattinsa fyysiset ja psyykkiset terveysvaarat ja osattava ehkäistä niitä ennalta. Hänen on osattava huolehtia työturvallisuudesta ja hänen on noudatettava työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on oltava elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimaan oppimisen taidot, kuten kyky arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan, arvioida ja jäsentää tietoa, suunnitella omaa opiskeluaan ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita. Lisäksi hänellä on oltava halu ja motivaatio jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Tutkinnon suorittaneella on oltava taidot selviytyä joustavasti uusista ja erilaisista tilanteista ja toimia innovatiivisesti. Hänen on osattava löytää ratkaisuja ongelmatilanteissa.

Turvallisuusalan suorittaneella on oltava monipuoliset taidot selviytyä työelämän viestintätilanteista. Hänen on pystyttävä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa myös monikulttuurisessa työympäristössä. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Hänen on noudatettava työssään turvallisuusalan ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta. Hänen on kyettävä suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset huomioon ja hyväksyä ihmisten erilaiset tunteet ja käyttäytyminen. Lisäksi hänen on hallittava omat tunteensa työyhteisö-, asiakaspalvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on arvostettava omaa ammattiaan sekä oltava motivoitunut kehittämään itseään ja työtään.

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut turvallisuusvalvoja voi erikoistua vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekniseen toimintaan.

Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 § (muutos 787/2014 )).

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa.

Yhteistyöllä elinkeinoelämän, työnantajien sekä Stadin ammattiopiston turvallisuusalan neuvottelukunnan kanssa varmistetaan, että koulutus vastaa pääkaupunkiseudun työelämän ammattitaitovaatimuksia. Koulutuksen tulee edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

Pääkaupunkiseudulla turvallisuusvalvojan tehtävät poikkeavat jossain määrin muun suomen tehtävistä. Tämä on otettava huomioon turvallisuusvalvojien koulutuksessa Stadin ammattiopistossa. Opiskelijoiden koulutuksessa on painotettava alueita, jotka tukevat Stadin ammattiopistosta turvallisuusvalvojiksi valmistuvien työllistymistä. Näiden lisäksi opetukseen on varattava oma resurssinsa pääkaupunkiseudun ammatillista osaamista tukevia aineita varten mm. kulttuuria, kielitaitoa sekä ammattietiikkaa.
Helsinki suomen pääkaupunkina asettaa turvallisuusvalvojan työtehtäville omat haasteensa. Turvallisuusvalvoja voi työskennellä esimerkiksi eduskunnassa vartiointi, järjestyksenvalvonta tai turvatarkastustehtävissä. Eduskunnan, Presidentin virka-asunnon sekä suurlähetystöjen läheisyyden vuoksi valtiovierailut saattavat vaikuttaa turvallisuusvalvojan tehtäviin.

Pääkaupunkiseudun tyypillisiä ominaispiirteitä ovat esimerkiksi metro-liikenne, raideliikenne sekä joukkoliikenteen järjestyksenvalvontatehtävät. Keskustan alueen suurien maanalaisten tilojen sekä 24/7/365 auki olevien odotustilojen järjestyksenvalvontatehtävät ovat tyypillisiä turvallisuusvalvojalle kuuluvia työtehtäviä. Osa Stadin ammattiopistosta valmistuvista turvallisuusvalvojista edellä mainittujen tehtävien ohella työllistyy turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtäviin. Turva-alan teknistyessä on opiskelussa otettava huomioon että kaikki valmistuvat saavat riittävät tiedot sekä taidot teknisten laitteiden käyttöön.

Helsingin seudulla on paljon kansainvälisiä tapahtumia sekä paljon turisteja varsinkin kesäaikaan. Tähän syinä ovat mm. kansainvälinen lentokenttä (Helsinki-Vantaa) sekä satamat (Länsi-satama, Helsingin Satama sekä Vuosaaren satama), joissa turvallisuusvalvojia on paljon töissä mm. turvatarkastustehtävissä. Oman haasteensa turvallisuusvalvojan tehtäviin tuo myös pääkaupunkiseudun monikulttuurisuus. Alueella asuu etnistä alkuperää olevia ihmisiä enemmän kuin keskimäärin muun suomen alueella. Isot liikekeskukset sekä yritysten suuret, kansainväliset pääkonttorit työllistävät turva-alan työntekijöitä esimerkiksi aulapalvelutehtävissä tai valvomotehtävissä. Pääkaupunkiseudulla turvallisuusalan ammattilainen joutuukin usein opastus- ja neuvontatehtäviin. Monipuolisen kielitaidon hallinta onkin osa menestyvän turvallisuusalan ammattilaisen päivittäistä rutiinia.