4.2.8 Turvatarkastustoiminta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee turvatarkastustehtä-vissä. Hän toimii lainsäädännön ja ohjeiden mukaan sekä osaa suunnitella työnsä tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti, palveluhenkisesti ja vastuul-lisesti

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • havainnoida työympäristöään ja raportoida poikkeamista
 • perustaa turvatarkastuspisteen
 • toimia yhdessä viranomaisten kanssa
 • ottaa huomioon turvatarkastusta säätelevän lainsäädännön
 • käyttää yleisimpiä turvatarkastuksissa käytössä olevia teknisiä laitteita ja apuvälineitä
 • valita tarkastustilanteessa soveltuvimman käytössään olevan tarkastuslaitteen ja tekniikan sekä toimia vähimmän haitan periaatteen mukaisesti
 • kertoa tarkastusmenettelystä tarkastettavalle sekä opastaa ja ohjata häntä tarkastusprosessin aikana
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimin-tansa oikein
 • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuk-sen toimintaansa
 • toimia turvallisuutta edistävällä tavalla sekä toimia työturvalli-suusohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla turvatarkastusteh-tävissä työskennellen. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtä-vät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti alalla käytettävien yleisim-pien peruskomponenttien, liitostapojen, käyttökohteiden ja toimintatapojen periaatteiden tunteminen sekä tietomallien hyödyntäminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi