Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

ILMOITUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy erilaisiin ilmoitus- ja valvontajärjestelmiin perustasolla. Tutkinnon osan jälkeen hän kykenee käyttämään, asentamaan ja ohjelmoimaan erilaisia ilmoitus- ja valvontajärjestelmiä.

Työskennellessään opiskelija perehtyy ilmoitus- ja valvontajärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja siten, että hän kykenee jatkossa tuottamaan itse vastaavaa dokumentaatiota.

Ilmoitus- ja valvontajärjestelmien asennus Opiskelija tekee erilaisten ilmoitus- ja valvontajärjestelmien kuten esim. rikosilmoitin-, kamerajärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Ilmoituksensiirto ja etähallinta Asennustöiden yhteydessä opiskelija perehtyy laitteiden ilmoituksensiirtotapoihin ja niiden etähallintaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa asennus- ja ohjelmointiohjeiden tulkintaa, sekä eri järjestelmien käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee suorittamansa työt opettajalle ja arvioi niiden toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta työsuoritusten oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU JA ASENNUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy erilaisien turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen. Tutkinnon osan jälkeen hän kykenee käyttämään, asentamaan, ohjelmoimaan ja korjaamaan erilaisia turvallisuusjärjestelmiä perustasolla.

Työskennellessään opiskelija perehtyy turvallisuusjärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja siten, että hän kykenee jatkossa tuottamaan itse vastaavaa dokumentaatiota.

Poistumisvalaistus Opiskelija perehtyy ohjattuna EN-standardeihin ymmärtääkseen poistumisvalaistuksen merkityksen ja vaatimukset evakuointitilanteissa.
Ovi- ja porttiympäristöt Opiskelija tekee erilaisia ovi- ja porttiympäristöjä ymmärtääkseen hyvän suunnittelun antamat mahdollisuudet kokonaisuuden hallinnassa.
Ovipuhelinjärjestelmät Opiskelija perehtyy ovipuhelinjärjestelmien suunnitteluun ja asennukseen ymmärtääkseen ovipuhelinjärjestelmien asettamat rajat ja järjestelmien antamat mahdollisuudet.
Oviautomatiikka Opiskelija tekee erilaisia oviautomatiikan asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Opiskelija myös perehtyy ohjattuna EN-standardeihin ymmärtääkseen oviautomatiikan merkityksen ja niille asetetut viranomaisvaatimukset, sekä oviautomatiikan välttämättömyyden liikuntarajoitteisten ihmisten liikkumisessa.
Palonsulkujärjestelmät Opiskelija tekee erilaisten palonsulkujärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen.
Opiskelija myös perehtyy ohjattuna EN-standardeihin ymmärtääkseen palonsulkujärjestelmien merkityksen turvallisuussuunnittelussa, sekä niiden välttämättömyyden kiinteistön palo-osastoinneissa.
Kulunvalvonta Opiskelija tekee erilaisten kulunvalvontajärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen ymmärtääkseen kulunvalvontajärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.
Kameravalvonta Opiskelija tekee erilaisia kamerajärjestelmien asennuksia asennusohjeiden mukaan hyviä asennustapoja noudattaen. Opiskelija tutustuu myös kameravalvontaa sääteleviin lakeihin ja asetuksiin ymmärtääkseen kameravalvonnan laillisuuden rajat ja noudattaa niitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa asennus- ja ohjelmointiohjeiden tulkintaa, sekä eri järjestelmien asennusta ja käyttöä lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee suorittamansa työt ja dokumentoinnin opettajalle joka arvioi niiden toteuttamista yhdessä opiskelijan kanssa. Opiskelija saa näin opettajalta ohjaavaa palautetta työsuoritusten oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

TURVALLISUUSTEKNISEN TOIMINNAN TYÖSSÄOPPIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammattitaito ja taloudellisuus Opiskelija omaksuu sujuvan työn tekemiseen joka johtaa työn kokonaistaloudelliseen suorittamiseen.
Työelämän pelisäännöt Opiskelija omaksuu työelämän pelisäännöt ja noudattaa niitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työpaikkaohjaaja ohjaavat opiskelijaa koko työssäoppimisen ajan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja käy tarvittaessa työssäoppimispaikalla.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Opettaja ja työpaikkaohjaaja tapaavat tarvittaessa, mutta viimeistään palautekeskustelussa jossa on myös opiskelija läsnä.

Muuta tietoa