4.1.1 Turvallisuusalan toiminta 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii perusteet turvallisuusalan työelämään sekä turvallisuusalan työskentelyyn liittyvään tiedon hallintaan sekä turvallisuussuunnitteluun.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija

 • hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet
 • tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä
 • perusteet ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmien laadintaan
 • turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään
 • ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään
 • toimia voimankäytön ja hätävarjelun perusteiden mukaisesti
 • toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla
 • toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-toiminta)
 • tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla
 • sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun sekä siihen liittyvät vuorovaikutustaidot
 • sosiaalisen median ja internetin hyötykäytön työssään ja siihen liittyvät riskit
 • perusteet tietoliikennetekniikasta ja langattomista turvallisuusratkaisuista
 • yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla
 • perusasiat turvallisuusalan viranomaisorganisaatioista ja yhteisöistä ja tietää niiden toimintaympäristöt ja toimintaan vaikuttavan lainsäädännön
 • hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen
 • turvallisen tulenkäytön perusteet, tehdä palonalkuhavaintoja ja tehdä alkusammutuksen sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella
 • noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita
 • raportoida työnsä tilanteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä saliharjoitteluna voimankäyttösalilla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja. Alan opetusmateriaaleja käytetään suunnitelmien laadinnassa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osia projektiluontoisesti yhteistyössä työelämän kanssa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli, englanti, matematiikka, tietotekniikka, liikunta- ja terveystieto, yhteiskuntataidot, työelämätaidot sekä yrittäjyys ja yritystoiminta
Muuta tietoa
Tutkinnon osaan liittyy työelämän sääntöjen noudattaminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Turvallisuusalan yrittäjyys sekä yrittäjyys ja yritystoiminta. Yritystoiminnan riskit, uhat, vastuut sekä velvollisuudet.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi