Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TURVALLISUUSALAN TYÖELÄMÄN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietotekninen osaaminen Tietotekniikan opinnoissa suoritetaan Tieken @-ajokortin vaatimusten mukaiset kolme (3) moduulia. TIEKEn tutkinnot mittaavat tutkinnon suorittajan tieto- ja viestintäteknistä osaamista.
Tekstinkäsittely Opiskelija osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja.
Internet ja sähköposti Opiskelija osoittaa, että hänellä on peruskäyttäjän taidot sähköisessä viestinnässä. Hän hallitsee valitsemansa selainohjelman ja sähköpostin sujuvan ja turvallisen käytön. Lisäksi hän osaa käyttää verkkopalveluita ja tuntee tiedonhaun periaatteet.
Taulukkolaskenta Opiskelija osoittaa, että hän hallitsee valitsemansa taulukkolaskentaohjelman peruskäytön.
Viestintä Opiskelija harjoittelee tunnistamaan hyvän viestinnän tunnusmerkit turvallisuusalan yrityksessä

Oppilas oppii suunnittelemaan turvallisuusalan yritykselle viestintäsuunnitelman ja harjoittelee järjestämään tiedotustilaisuuden sekä kirjoittamaan lehdistötiedotteen.
Oppilas oppii ymmärtämään vaitiolovelvollisuuden sekä lainsäädännön merkityksen turvallisuusalan toimijalle

Oppilas suunnittelee turvallisuusalan yritykselle markkinointiviestinnän kampanjan sekä mainontasuunnitelman.

Oppilas harjoittelee markkinoimaan itseään työntekijänä ja hankkii työssäoppimispaikan itseään varten.

Turvallisuusala ja viranomaiset Turvallisuusala ja viranomaiset osiossa opiskelija oppii turvallisuusalan kentän eri toimijoihin (viranomais-sekä yritysturvallisuus) tehtävät yhteiskunnassa sekä hahmottaa eri viranomaisten yhteistoiminnan merkityksen.

Opiskelija oppii tuntemaan turvallisuusviranomaisiin oleellisesti liittyvän lainsäädännön sekä sotilaspoliisi-, poliisi-, pelastus-, rikosseuraamus-, tulli- ja rajavartioviranomaisen tehtävissä sekä ymmärtää toimivaltuuksiin liittyvän lainsäädännön.

Turvallisuuslainsäädäntö Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestelmän perusteet. Opiskelija hallitsee rikos- ja prosessioikeuden perusteet ja osaa soveltaa rikosoikeuteen liittyvän lainsäädännön keskeisen sisällön.

Hän ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet. Opiskelija tuntee yksityistä turvallisuusalaa säätelevän lainsäädännön sekä alaan oleellisesti liittyvän muun lainsäädännön perusteet yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien tehtävien osalta

Opiskelija tuntee rikoslain sekä pakkokeino- ja esitutkintalainsäädännön sekä osaa soveltaa ampuma-ase- ja teräaselainsäädännön keskeiset osat sekä voimankäyttöön ja -välineisiin liittyvän lainsäädännön.

Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä turvallisuusalalla esiin tuleviin käytännön työtehtäviin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin sekä osaa soveltaa että perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa.

Opiskelija ymmärtää eräiden perinteisten viranomaisille kuuluneiden tehtävien siirtymisen yksityisille turvallisuuspalveluille eli julkisen hallintotehtävän ja sen mukanaan tuoman rikosoikeudellisen virkavastuun julkista valtaa käyttävänä henkilönä.

Opiskelija tutustuu tuomioistuinlaitokseen ja rikosprosessiin seuraamalla rikosasian tuomioistuinkäsittelyä. Lisäksi opiskelija tutustuu lainsäätäjän toimintaan vierailulla Eduskuntaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa moduulin osien suorittamista tunneilla, harjoitustehtävien tekemistä, sekä opastaa opiskelijaa tiedon hankinnassa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan

Muuta tietoa

TURVALLISUUSALAN TYÖELÄMÄ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritysturvallisuuden osa-alueet Yritysturvallisuuden osa-alueet opiskellaan yritysturvallisuuden neuvottelukunnan määrittelemän jaottelun mukaisesti
Riskienhallinta Opiskelija ymmärtää uhkien- ja riskienhallinnan perusteet sekä osaa käyttää erilaisia uhkien ja riskienhallinnan menetelmiä. Opiskelija huomioi turvallisuusalan työskentelyyn liittyviä uhkia ja riskejä sekä osaa soveltaa ja käyttää työssään uhkien ja riskien hallinnan menetelmiä tai välineitä tapauskohtaisesti.
Riskientunnistus ja hallintamenetelmät Opiskelija tunnistaa sekä osaa luokitella erilaiset riskilajit sekä tutustuu yleisimpiin riskikartoitus- ja analyysimenetelmiin että opettelee käyttämään muutamia niistä
TYKY toiminta

Toimintakyky

Opiskelija pohtii omaa ammatinvalintaansa. Hän hahmottaa vuorotyön tuomat mahdollisuudet sekä riskitekijät ja osaa huomioida niitä työnteossa ja vapaa-ajalla.
Opiskelija ymmärtää liikunnan ja ravinnon merkityksen työssä jaksamisessa ja palautumisessa.
Työterveys ja työhyvinvointi Opiskelija oppii asiakaspalvelun perustaidot ja osaa soveltaa niitä turvallisuusalalla ja ymmärtää hyvän asiakaspalvelun merkityksen.

Oppilas perehtyy puhelin käyttäytyminen perusteisiin sekä
vastaanottopalvelun -, että turvallisuusalan asiakaspalvelun lähtökohtiin.

Oppilas sisäistää eri turvallisuusalan arvot ja ammattieettiset säännöt.

Rikollisuuden ja onnettomuuksien ehkäisy

Opiskelija osaa toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla. Hän tuntee keskeisimmät rikokset ja yleisimmät onnettomuudet ja kykenee toimimaan niitä ennaltaehkäisevällä ja estävällä tavalla.

Opiskelija tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä rikosuhkia ja – riskejä sekä opiskelija tunnistaa turvallisuusalan työtehtävässä kohdattavan väkivallan muodot ja sille altistavat tekijät.

Opiskelija osaa tunnistaa rikostilanteisiin ja onnettomuuksiin liittyviä tekijöitä. sekä tunnistaa keskeisimmät rikokset ja niiden rikoslainsäädännön määritelmät. Opiskelija tutustuu rikollisuuteen ja sen ilmenemiseen Suomessa sekä hallitsee rikollistorjuntakeinot.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa moduulin osien suorittamista tunneilla, harjoitustehtävien tekemistä, sekä opastaa opiskelijaa tiedon hankinnassa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan

Muuta tietoa

TURVALLISUUSALAN PERUSTAITOJEN HALLINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritysturvallisuuden osa-alueet Yritysturvallisuuden osa-alueet opiskellaan yritysturvallisuuden neuvottelukunnan määrittelemän jaottelun mukaisesti
Yritysturvallisuuden osa-alueiden keskeinen sisältö Opiskelija osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet edellisen mallin mukaisesti sekä ymmärtää yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa yritysturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Turvallisuusjohtaminen Opiskelija tutustuu Yritysturvallisuuden osa-alueisiin yritysturvallisuuden neuvottelukunnan määrittelemän jaottelun mukaisesti

Opiskelija osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet edellisen mallin mukaisesti sekä ymmärtää yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa yritysturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Opiskelija osaa soveltaa yritysturvallisuuden osa-alueita työtehtävissään turvallisuusalalla.

Opiskelija perehtyy turvallisuusjohtamisen osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen organisaatioiden johtamisessa.

Henkilöturvallisuus Opiskelija perehtyy henkilöturvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa henkilöturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus Opiskelija perehtyy kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Palo- ja pelastustoiminta Opiskelija perehtyy palo- ja pelastustoiminnan osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa palo- ja pelastustoiminnan merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Rikosturvallisuus Opiskelija perehtyy rikosturvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa rikosturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Tietoturvallisuus Opiskelija perehtyy tietoturvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa tietoturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Tuotannon ja toiminnan turvallisuus Opiskelija perehtyy tuotannon ja toiminnan turvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa tuotannon- ja toiminnanturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Työturvallisuus Opiskelija perehtyy työturvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa työturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Valmiussuunnittelu Opiskelija perehtyy valmiussuunnittelun osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa valmiussuunnittelun merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Ympäristöturvallisuus Opiskelija perehtyy ympäristöhenkilöturvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa ympäristöturvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Ulkomaantoimintojen turvallisuus Opiskelija perehtyy ulkomaantoimintojen turvallisuuden osa-alueeseen sekä hahmottaa sen merkityksen yritysturvallisuuden osana asiakaskohteiden uhkien- ja riskienhallintaa että tiedostaa ulkomaantoiminnoiden turvallisuuden merkityksen asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Tietoliikenne Tietotekniikan opinnoissa suoritetaan Tieken @-ajokortin vaatimusten mukainen verkkotyöskentelyn ja laitteen ja tiedon hallinnan moduulit. TIEKEn tutkinnot mittaavat tutkinnon suorittajan tieto- ja viestintäteknistä osaamista.
Verkkotyöskentely Opiskelija osaa toimia oppimis- ja työskentelytilanteissa tieto- ja viestintätekniikkaa järkevästi hyödyntäen. Hän ymmärtää myös julkaisujärjestelmien merkityksen ja tiedon ylläpitotavat siellä. Yhteisöllinen työskentely, oppiminen ja yhteisöllisen median käyttö tapahtuvat luontevasti ja turvallisesti.
Laitteen ja tiedon hallinta Opiskelija osoittaa itsenäisesti, että hän hallitsee valitsemansa laitteen käytön ja tiedon hallintaan liittyvät perusasiat.
Itsepuolustus Koulutus tapahtuu oppilaitoksen voimankäyttötilassa, perustekniikkaharjoitukset, pariharjoitukset ja tiimityöskentely sisältäen seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Itsepuolustukseen liittyvät lainsäädännön perusteet
 • Tasapaino ja voimantuotto
 • Fyysisen harjoittelun perusteet ja lihashuolto
 • Liikkuminen ja suojautuminen
 • Irtautumistekniikat
 • Lyönti- ja potkutekniikat ja niiden torjunta
 • Hallinta- ja kuljetusotteiden perusteet
 • Kaatumistekniikat
Voimankäyttö Koulutus tapahtuu oppilaitoksen voimankäyttötilassa, perustekniikkaharjoitukset, pariharjoitukset ja tiimityöskentely sisältäen seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Voimankäytön lainsäädäntö
 • Vartijan ja JV:n voimankäytön perusteet
 • Voimankäyttövälineet
 • Vinyylipatukka ja käsiraudat
 • Toimintamallit uhkatilanteisiin
 • Tiimityöskentely poistamis- ja kiinniottotilanteissa
 • Itsepuolustustekniikoiden soveltaminen voimankäyttötilanteissa
Yrittäjyys Oppilas oppii arvioimaan monipuolisesti ja perustellen omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan oman alansa toimintaan liittyen.
Oman osaamisen arvioiminen ja tunnistaminen Oppilas oppii selvittämään monipuolisesti ja itsenäisesti yritystoimintaansa liittyviä mahdollisuuksia, yritysmuotoja, keskeisiä palveluja ja tuotteita. Oppilas oppii kehittämään ja perustelemaan liikeidean, sekä selvittämään rahoitusmahdollisuudet.
Oman liikeidean ja sen kehittämismahdollisuuksien ideoiminen Oppilas oppii selvittämään monipuolisesti ja perustellen, mitä toimenpiteitä oman yrityksen perustamisessa tarvitaan ja mitä tukipalveluja on käytettävissä.
Yrittäjäksi ryhtymisen mahdollisuuksien arvioiminen Oppilas oppii selvittämään monipuolisesti ja itsenäisesti oman alansa yhteistyökumppanit ja ammatilliset verkostot, sekä arvioi kriittisesti yhteistyön mahdollisuuksia eri tahojen kanssa.
Omien ammatillisten verkostojen selvittäminen Oppilas oppii selvittämään kattavasti ja perustellen oman liikeideansa pohjalta rahoituslähteet, tuotot ja kustannukset, sekä laatimaan liiketoimintasuunnitelman.
Liiketoiminnan periaatteiden selvittäminen Oppilas oppii selvittämään yritystoiminnan riskit ja merkityksen omaan elämäänsä, sekä perustelemaan oman alansa yritystoiminnan merkityksen elinkeinoelämässä ja oppii ennakoimaan oman alansa tulevia kehitysnäkymiä.
Oman alan yritystoiminnan merkityksen selvittäminen Oppilas oppii kartoittamaan itsenäisesti ja monipuolisesti asiakkaiden tarpeen, kilpailun ja toimintaympäristön muutoksia sekä ennakoimaan tulevia kehitysnäkymiä.
Alan yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen Oppilas oppii selvittämään monipuolisesti liikeideansa pohjalta tuotot ja kustannukset, oman työpanoksensa vaikutukset, sekä perustelemaan toimintansa.
Liiketoiminnan tuloksellisuuden selvittäminen

Uusien toimintatapojen kehittäminen

Turvallisuusala ja viranomaiset Turvallisuusala ja viranomaiset osiossa opiskelija tutustuu turvallisuusalan kentän eri toimijoihin (viranomais- sekä yritysturvallisuus).
Opintojaksossa tehdään yritys- sekä viranomaisvierailuja tarkoituksena ymmärtää eri toimijoiden tehtävät yhteiskunnassa sekä hahmottaa eri toimijoiden yhteistoiminnan merkityksen.

Opiskelija tuntee myös turvallisuusviranomaisiin oleellisesti liittyvän lainsäädännön sekä sotilaspoliisi-, poliisi-, pelastus-, rikosseuraamus-, tulli- ja rajavartioviranomaisen tehtäviin ja toimivaltuuksiin liittyvän lainsäädännön.

Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä yritys tai viranomaisvierailuna. Edellä mainitun lisäksi käytetään mahdollisimman paljon vierailevia luennoitsijoita. Projektityönä laaditaan valitsemastaan yrityksestä tai viranomaisesta esittely joka esitetään muulle ryhmälle.

Perus- ja ihmisoikeudet Opiskelija osaa ottaa perus- ja ihmisoikeudet huomioon työssään. Hän tuntee perustuslain ja Suomea sitovan ihmisoikeussopimuksen keskeiset kohdat sekä osaa perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän lainsäädännön keskeisen sisällön.

Hän osaa soveltaa edellä mainittua lainsäädäntöä turvallisuusalalla esiin tuleviin käytännön työtehtäviin ja erilaisiin ongelmatilanteisiin. Opiskelija hahmottaa toimivaltuuksiaan käyttäessään perusoikeusnäkökulman ja osaa myös perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa.

Opiskelija tuntee perustuslain mukaiset julkisen hallintotehtävän hoitamisen ja julkisen ja merkittävän julkisen vallan käyttöön liittyvät perusasiat ja ymmärtää niiden yhteyden turvallisuusalan työtehtäviin. Opiskelija tuntee julkista valtaa käyttävän henkilön rikosoikeudellisen vastuuseen liittyvät säännökset.

Opiskelija kykenee ottamaan huomioon tulevissa työtehtävissään perus- ja ihmisoikeudet sekä toimimaan vähimmän puuttuvalla tavalla perusoikeuksia kohtaan sekä opiskelija tuntee perus- ja ihmisoikeuksien valvonta- ja valitusmenettelyt.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa moduulin osien suorittamista tunneilla, harjoitustehtävien tekemistä, sekä opastaa opiskelijaa tiedon hankinnassa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan

Muuta tietoa

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Turvallisuussuunnittelu Opiskelija laatii turvallisuussuunnitelman osana ammattiosaamisen näyttötutkintoa.
Yritysturvallisuuden uhka- ja riskikartoitus Opiskelija ymmärtää uhkien- ja riskienhallinnan perusteet liittyen yritysturvallisuuden osa-alueisiin sekä osaa käyttää erilaisia uhkien ja riskienhallinnan kartoitus menetelmiä.

Opiskelijat harjoittelevat tekemään riskikartoituksia erilaisia riskienarviointimenetelmiä käyttäen. Riskikartoituksissa otetaan huomioon, yritysturvallisuuden osa-alueista
henkilöriskit, paloriskit, tietoriskit, ympäristöriskit sekä rikos-riskit.
Riskikartoitusten pohjalta opiskelijat laativat turvallisuussuunnitelmaluonnoksia erilaisiin kohteisiin.

Opiskelija tunnistaa sekä osaa luokitella yritysturvallisuuteen liittyvät riskilajit sekä tutustuu yleisimpiin riskianalyysimenetelmiin ja opettelee käyttämään muutamia niistä

 • Haavoittuvuusanalyysi (Haava),
 • Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA)
 • Poikkeamatarkastelu (Hazop),
 • Toimintovirheanalyysi (TVA)
 • Työn turvallisuusanalyysi (TTA)
 • Vika- ja tapahtumapuuanalyysi (VPA ja TPA)
 • Syy-seuraus – kaavio (SSK)
 • Riskiruudukko (RR)
Tapahtumien turvallisuussuunnittelu Opiskelija perehtyy tapahtumaturvallisuuden keskeisiin asioihin.
Opiskelija ymmärtää viranomaisyhteistyön merkityksen tapahtumaturvallisuuden suunnittelussa.
Opiskelija tunnistaa tapahtumaturvallisuuden kannalta keskeisimmät sidosryhmätoimijat.
Opiskelija tunnistaa tapahtumaturvallisuuteen liittyvät keskeiset riskit ja uhat.
Opiskelija ymmärtää turvallisuusorganisaation merkityksen erilaisissa tapahtumissa.
Opiskelija ymmärtää tapahtumien järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä.
Opiskelija ymmärtää pelastussuunnitelman osana tapahtumaturvallisuutta.
Opiskelija ymmärtää yrityksen turvallisuussuunnittelun perusperiaatteet.
Opiskelija tunnistaa yritysten keskeiset riskit ja uhat.
Opiskelija osaa tehdä pk-yrityksen riski- tai uhka-analyysin.
opiskelija osaa laatia pk-yrityksen turvallisuussuunnitelman luonnoksena.
Pelastussuunnittelu Opiskelija perehtyy yrityksen pelastussuunnitelman laatimisen eri vaiheisiin.
Opiskelija hahmottaa pelastussuunnitelman suunnitelman tarkoituksen sekä siihen liittyvät laki- ja asetusperusteet että liittymäpinnan muuhun kohteessa tehtyyn turvallisuussuunnitteluun. Opiskelija tunnistaa pelastussuunnitteluun liittyvät vaarat ja riskit ja osaa arvioida rakenteellisten ja teknisten turvallisuusjärjestelyiden tarpeellisuuden.

Opiskelija ymmärtää toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi sekä poistumis- ja suojautumismahdollisuudet että sammutus ja pelastustehtävien järjestelyt.

Työturvallisuus Opiskelija oppii noudattamaan työturvallisuuskäytänteitä ja käyttäytymään työturvallisuuden perustehtävien mukaisesti turvallisuusalalla.

Opiskelija oppii toimimaan tulitöihin liittyvissä työtehtävissä turvallisuusalan tulityöstandardien mukaisesti.

Opiskelija oppii käyttämään alkusammutinvälineitä sekä toimimaan alkusammutustilanteessa turvallisesti.

Opiskelija osaa soveltaa ergonomiaa ja työhyvinvoinnin perusteita turvallisuusalan työtehtävissä.

Opiskelija oppii hätätilanteissa toimimisen sekä ensiaputaidot.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa moduulin osien suorittamista tunneilla, harjoitustehtävien tekemistä, sekä opastaa opiskelijaa tiedon hankinnassa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan

Muuta tietoa