4.2.4 Turvallisuusalan palvelutoiminta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija huomioi erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään sekä osaa suunnitella ja toteuttaa työhönsä liittyvät asiakaspalvelun tilanteet ja vaiheet.

Opiskelija osaa sovittaa turvallisuustyöt ja palvelutehtävät tehokkaasti työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ottaa huomioon erilaisia asiakkaan pyytämiä tuki- ja palvelutehtäviä.

Opiskelija osaa huomioida oikeudellisen asemansa työskennellessään yritysten omissa turvallisuusorganisaatioissa sekä ottaa huomioon omaehtoiseen varautumiseen liittyvät tehtävät että raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • kohdata erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään
 • selvittää asiakaskohteeseen liittyvät palvelu- ja laatukuvauksien sisällöt
 • suunnitella ja toteuttaa työhönsä liittyvät asiakaspalvelun tilanteet ja vaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia asiakkaan pyytämiä tuki- ja palvelutehtäviä
 • suunnitella ja toteuttaa tyypillisimpiä organisaation tukitoimia esimerkiksi postitus, laskutus,
  tuotteistaminen ja tuotteiden tuotesuojaus jne.
 • sovittaa turvallisuustyöt ja palvelutehtävät tehokkaasti työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa
 • ottaa huomioon työskentelyn päihdetyöaiheisissa tehtävissä
 • ottaa huomioon organisaation omaehtoiseen varautumiseen liittyvät työn tunnuspiirteet ja sitä koskevan lainsäädännön, esimerkiksi teollisuusyritysten omat turvallisuusorganisaatiot ja -tehtävät
 • ottaa huomioon oikeudellisen asemansa työskennellessään yritysten omissa turvallisuusorganisaatioissa
 • ottaa huomioon omaehtoiseen varautumiseen liittyvien töiden erot vartioimisliiketoimintaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla turvallisuus-alan työtehtävissä.

Työssäoppimisen aikana opiskelija osoittaa valmiutensa ammattiosaamisen näyttöön. Ennen näyttöä hän on laatinut ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman, jonka työpaikkaohjaaja ja opettaja hyväksyvät.

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä turvallisuusalan palvelutoiminnassa aidoissa asiakaspalvelutehtävissä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy turvallisuusalan asiakas palvelutehtävien erityispiirteiden tunteminen ja omien riskien sekä uhkien tunnistaminen liittyen turvallisuusalan toimintaan.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi