4.2.6 Kansainvälinen turvallisuustoiminta 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee kansainvälisissä turval-lisuustehtävissä kotimaassa tai ulkomailla alan yrityksissä. Hän toimii lainsäädännön ja ohjeiden mukaan sekä osaa suunnitella työnsä tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija toimii asiakaslähtöisesti, palveluhenkisesti ja vastuul-lisesti

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

  • suunnitella toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä
  • toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä
  • ottaa huomioon toimintaympäristönsä vaatimuksia
  • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuk-sen toimintaansa
  • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mu-kaisesti
  • hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tietolähteitä
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso Opiskelijalla tulee olla vartija ja jv-koulutukset suoritettuina
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla kansainvälisissä tur-vallisuustehtävissä. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtä-vät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Ymmärretään oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi