Valinnaiset osaamistavoitteet

TYÖELÄMÄTAIDOT, VALINNAISET (3 osp)

Työelämätaitojen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työyhteisön kehittäminen 1 osp
Työyhteisön ilmapiirin ja henkilöstön osallisuuden edistäminen Opiskelija pohtii työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ja edistää aktiivisesti oman yhteisönsä hyvää ilmapiiriä. Opiskelija selvittää, miten henkilöstön osallisuutta voidaan edistää ja kannustaa oman yhteisönsä jäseniä osallistumaan yhteiseen toimintaan.
Työpaikan eri tehtävissä toimiminen Opiskelija selvittää, mitä erilaisia tehtäviä työpaikalla on, kuten luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, ja arvioi oman osaamista ja motivaatiota näihin tehtäviin.
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta 1 osp
Työn hakeminen kansainvälisiltä työmarkkinoilta Opiskelija tutustuu oman alan yrityksiin Euroopassa laatimalla yritysesittelyn. Opiskelija etsii kansainvälisiä työpaikkailmoituksia ja laatii vieraskielisen työpaikkahakemuksen. Opiskelija selvittää sähköisten tietolähteiden avulla työnsaantimahdollisuuksia kansainvälisiltä työmarkkinoilta. Opiskelija harjoittelee työnhakua vieraalla kielellä oikeassa tai simuloidussa työhaastattelussa.
Oman osaamisen kehittäminen 1 osp
Työpaikan työtehtävien ja työprosessien etenemisestä ja työn laadusta huolehtiminen Opiskelija selvittää omalle alalle asetetut laatu- ja kustannustavoitteet. Opiskelija arvioi omaa toimintaansa tavoitteiden saavuttamisessa ja pohtii oman toiminnan kehittämistä. Opiskelija laatii suunnitelman työnsä ja työympäristönsä laadun kehittämiseksi. Opiskelija toimii omalle työryhmälle asetettujen tavoitteiden, kuten aikataulujen ja laadun, mukaisesti.

Opiskelija selvittää, millaista hyvä asiakaspalvelu on omalla alalla. Opiskelija toimii palveluhenkisesti. Hän selvittää keinoja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi ja selvittämiseksi.

Oman osaamisen kehittäminen Opiskelija laatii itselleen oman osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa hän arvioi monipuolisesti omia kehittymistarpeitaan. Opiskelija kehittää itseään suunnitelman mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa työyhteisön kehittämisestä, työn hakemisesta kansainvälisiltä markkinoilta ja oman osaamisen kehittämisestä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa vieraskielisen hakemuksen laatimisessa ja vieraan kielen käyttämisessä työnhaussa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oman osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelija kyvyn kehittää työpaikan ilmapiiriä, hakea kansainvälistä työtä ja kehittää omaa osaamistaan.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa