Valinnaiset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, VALINNAISET (3 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Käytännön fysiikkaa (2 osp)
Turvallisuusalan kannalta keskeiset mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteet, lainalaisuudet ja tekniset sovellukset Opiskelija syventää voimaan ja momenttiin liittyvää teoriapohjaansa ja soveltaa sitä voimankäyttövälineiden mekaniikkaan ja ballistiikkaan.

Opiskelija syventää tietojaan sähköfysiikasta tekemällä klassiseen elektromagnetismiin liittyviä tehtäviä ja mittauksia.

Opiskelija soveltaa tietojaan sähkömagnetismista ilmaisinten, mittarien ja läpivalaisulaitteiden tekniikkaan. Tämä tapahtuu tutustumalla laitteiden sisärakenteisiin käytännössä ja laskemalla ja mittaamalla laitteisiin liittyviä arvoja kuten jännitteitä ja energioita.

Käytännön kemiaa 1 osp
Turvallisuusalan kannalta keskeiset kemikaalit ja niiden käyttäminen Opiskelija perehtyy syvemmin turvallisuusalalla käytössä oleviin kemikaaleihin ja niiden reaktioyhtälöihin painottuen palamisreaktioihin.

Opiskelija tutustuu yleisiin kemikaalipitoisuuksiin esim. pippurisumutteessa ja muissa voimankäyttökemikaaleissa.

Aineseosten valmistaminen Opiskelija laskee erilaisten turvallisuusalaan liittyvien aineiden pitoisuuksia ja ainemääriä. Hän laskee pitoisuuksia ja ainemääriä myös reaktioyhtälöiden avulla.

Opiskelija kerää tietoa, tekee mittausraportteja ja analysoi tuloksia.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa käsittelemään loogisesti ja luonnontieteisiin pohjautuen teknisessä suunnittelussa ilmeneviä luonnontieteellisiä ilmiöitä ja lainalaisuuksia. Opettaja ohjaa opiskelijaa näkemään luonnonilmiöiden ja niihin liittyvän teorian merkityksen ja käytännön sovellukset turvallisuus-alalla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä soveltaa dynamiikkaan, lämpöoppiin, sähköoppiin ja kemiallisiin seoksiin liittyviä lainalaisuuksia turvallisuustekniikan puitteissa.

Arviointitaulukko fysiikka ja kemia, valinnainen, 3 osp

Muuta tietoa

FYSIIKKAA JA KEMIAA JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Fysiikan ja kemian valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikkaa ja kemiaa jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa tarvittava fysiikka Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten fysiikan aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. dynamiikka, mekaniikka, lämpöoppi ja sähköoppi) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Jatko-opinnoissa tarvittava kemia Opiskelija etsii tietoa, minkälaisten kemian aihealueiden osaamista jatko-opinnoissa ja pääsykokeissa tarvitaan. Opiskelija kertaa näiden aihealueiden (esim. reaktioyhtälöt, ainemäärä ja konsentraatio) perusasioita ratkaisemalla erilaisia laskennallisia harjoitustehtäviä. Opiskelija soveltaa peruskäsitteitä pääsykoetehtävien ratkaisemiseen.
Pääsykokeisiin valmentauminen Opiskelija valmentautuu pääsykokeeseen esimerkiksi ratkaisemalla vanhoja pääsykoetehtäviä. Opiskelija harjoittelee ajankäyttöä simuloimalla pääsykoetilannetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa matemaattisen menetelmän valinnassa ja opettaa uusia ratkaisutekniikoita.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään fysiikan ja kemian lainalaisuuksien hallintaa sekä kykyä soveltaa matemaattisia menetelmiä fysiikan ja kemian tehtävien ratkaisemisessa. Opettaja ohjaa opiskelijaa kiinnittämään huomiota niihin aihealueisiin ja menetelmiin, joiden hallinta ei ole vielä sujuvaa.

Opettaja valmentaa opiskelijoita pääsykoetilannetta varten, kuten ajankäyttö, vastaustekniikka sekä ratkaisun esittäminen kirjallisesti.

Opettaja antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan kykyä ratkaista erilaisia pääsykokeissa olevia fysiikan ja kemian tehtäviä.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa

ÄÄNITEKNIIKKA (2 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet

 

Äänitysohjelmien käyttö

 

 

Yleisimpien äänitysvälineiden tuntemus ja käyttö

 

 

Äänitystekniikan perusteiden ja fysikaalisten lainalaisuuksien hallinta

 

 

 

 

 

Opiskelija nauhoittaa, miksaa ja käsittelee ääntä käyttäen Cubasea, Fruity Loopsia ja/tai Logicia riippuen valitusta alustasta

 

Opiskelija harjoittelee mikrofonien ja esivahvistinten kaapelointia ja tilanteeseen sopivien välineiden valintaa. Opiskelija nauhoittaa laulua, kitaraa, bassoa ja rumpuja ja oppii yleisimmät mikitystekniikat

 

Opiskelija laskee ja ymmärtää taajuuksien, bpm:n, bufferin, A/D-ja D/A-muuntimien kaltaiset modernin äänenkäsittelyn peruskäsitteet  ja osaa käyttää niitä käytännön työssä.

 

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi   Opettaja ohjaa opiskelijaa erilaisissa äänitekniikan käytännön töissä ja fysikaalismatemaattisten menetelmien käytössä ääneen liittyvissä laskuissa.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin ja oman osaamisen dokumentointiin.

 

Osaamisen arviointi Arviointitaulukko

 

Muuta tietoa