6.2.1 Näyttely- ja lavasterakentaminen 10 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu näyttely-, messu- ja lavastera-kentamiseen. Opiskelija käyttää sisustajan laajaa ammattiosaamista hyödykseen erilaisissa lavastus-, messu-, näyttely- tai esittelytilojen suunnittelu-, järjestely- ja rakennustehtävissä. Tutkinnon osaan si-sältyy työssäoppimista.
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään sekä hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä.
 • huomioida tilan eri tekijät
 • huomioida esteettisten tekijöiden vaikutuksen tilassa
 • toimia yrittäjämäisesti
 • toteuttaa näyttely-, lavastus- tai esittelytilan
 • suunnitella ja visualisoida työnsä työohjeiden perusteella
 • käyttää ja tunnistaa messurakenteita ja -rakentamisen materiaaleja, tuotteita ja elementtejä
 • rakentaa yksinkertaisia elementtejä messuosastoille ja käyttää valmiita kalusteita ja elementtejä
 • suunnitella yksinkertaisia elementtejä asiakkaan toiveen mukaan
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualo-jen ammattilaisten kanssa
 • arvioida omaa työsuoritustaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan lähiopetus toteutetaan 4 tai 5. jaksossa.
Pääsääntöisesti tutkinnon osassa opitaan toteuttamaan erilaisia asiakasprojekteja mahdollisuuksien mukaan. Näyttely- ja lavastus-rakentaminen toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, opin-tokäynneillä, asiakaskohteissa ja työssäoppimalla.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa kokonaan työssäoppimisjaksolla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: huomaa poikkeamat lähtötiedoissa ja osaa kysyä ohjausta asian ratkaisemiseksi, oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen, työskentelyaikojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi