4.2.3 Sisustusalan yritystoiminta 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • punnita oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja
 • analysoida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan yrittäjänä
 • valita yritykselleen yritysmuodon
 • yrityksen perustamisprosessin
 • kehitellä liikeideoita sekä arvioida niiden toimivuutta
 • ilmaista liikeideansa visuaalisesti ja kirjallisesti sekä ideoida sen pohjalta tuotteita ja palveluja
 • arvioida omaan osaamiseensa liittyvien tuotteiden/palveluiden tuotteistamismahdollisuuksia
 • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja esitellä sen esim. rahoittajille
 • tunnistaa yrityksen taloudellisen menestymisen realiteetit ja osaa tehdä kustannuslaskelmia ja budjetoida sekä vertailla eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia
 • ymmärtää tuloslaskelman ja taseen merkityksen yrityksen talouden kuvaajana
 • suunnitella yrityksen markkinointia ja huomioiden hinnat, tuotteet/palvelut, saatavuus ja markkinointiviestintä sekä valita tilanteisiin sopivat kilpailukeinot
 • ottaa vastaan asiakaspalautetta asiallisesti ja viestiä sitä eteenpäin
 • esitellä alansa palveluita ja tuotteita ja niiden laatua koskevia ominaisuudet ja johtaa niistä myyntiargumentit
 • tunnistaa yritysalansa keskeiset riskit
 • tiedostaa alansa kannalta keskeiset lait ja asetukset sekä kuluttajansuojan
 • tehdä tekstinkäsittelyohjelmalla yritystoimintaan liittyviä perusasiakirjoja kuten tarjous ja sopimuspohja
 • käyttää taulukkolaskentaohjelmaa siten, että pystyy tekemään ohjelmalla perustason
 • kustannuslaskelman ja talousarvion.

Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on

 • ajettavia koneita käytettäessä moottorityökoneen kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti).
Kirijakso Käymällä jokin yrittäjyyskurssi
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä opetukseen liittyvien tehtävien suorittamisella verkko-oppimisympäristössä. Tutkinnon osa voidaan myös suorittaa harjoitusyrityksessä tai toimimalla itse perustamassaan yrityksessä. Tutkinnon osa suoritetaan itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Osallistumalla erilaisiin yritystoiminnan projekteihin tai toimimalla perustamassaan harjoitusyrityksessä suunnitelmallisesti.

Osuuskunnassa aktiivisesti toimiminen itsenäisesti luetaan yritystoiminnaksi.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työelämätieto 1 osp
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu:

Opiskelija tekee ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä itsenäisesti tai ohjattuna yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö:

Opiskelija neuvottelee ja osallistuu yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

 

Ammattietiikka:

Opiskelija omaksuu kestävän kehityksen arvot osana yritystoimintaa.

 

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: Opiskelija huomioi ergonomian osana yritystoimintaa

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Toimitaan yrittäjämäisesti ammattiopinnoissa

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi